پایان نامه بررسی رابطه بین بازی‌های رایانه‌ای با سازگاری اجتماعی در مدارس دانش‌آموزان راهنمایی پسرانه

چکیده
هدف از این تحقیق، بررسی رابطه بین بازی‌های رایانه‌ای با سازگاری اجتماعی در مدارس دانش‌آموزان راهنمایی پسرانه شهر ایلام می‌باشد.
به این منظور از بین ۶۰۰۷ نفر دانش‌آموز این دوره تحصیلی ۲۷۰ نفر به عنوان نمونه به طور تصادفی انتخاب شده‌اند. در این پژوهش برای اندازه گیری سازگاری فردی – اجتماعی از آزمون شخصیت سنج کالیفرنیا ( CTP ) فرم ۹ تا ۱۶ ساله استفاده شده است و همچنین به این منظور که آیا دانش‌آموزان از بازی‌های رایانه‌ای استفاده می‌کنند یا نه و اینکه نوع بازی و طول مدتی که به آن اختصاص داده می‌شود به چه صورت می‌باشد از فرم پرسشنامه محقق ساخته که شامل ۱۴ سؤال می‌باشد استفاده شده است.
بعد از اجرای آزمون بر روی دانش آموزان، نتایج به دست آمده به این صورت می‌باشد: بررسی نتایج بیانگر این است که بین بازی‌های رایانه‌ای و سازگاری اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد. یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد چون مقدار۰٫۱۱۱ P= می‌باشد و P>0.05 می باشد، فرض Hoصفر تأیید شده و بین بازی‌‌های رایانه‌ای و تحصیلات والدین ( مادر ) رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین بررسی‌نتایج این تحقیق نشان می‌دهد بررسی نتایج تحقیق نشان می دهد که بین تحصیلات پدر و استفاده از بازیهای رایانه در دانش آموزان دوره راهنمایی رابطه معنی داری وجود نداشت اما بین میزان تحصیلات مادر و استفاده دانش آموزان از بازیهای رایانه ای رابطه معنی داری وجود دارد .
بررسی نتایج تحقیق نشان داد که بین شغل پدر و بازیهای رایانه چه در طول روز و یا در طول ماه و سال رابطه معنی داری وجود ندارد اما بین تحصیلات مادر و میزان استفاده از بازیهای رایانه ای در طول روز و سال رابطه معنی داری وجود دارد این رابطه مثبت است یعنی با افزایش مقدار اشتغال مادر میزان استفاده از بازیهای رایانه ای بیشتر است و در مادران خانه دار میزان استفاده از بازیهای ریانه ای کمتر است .
کلمات کلیدی :
– ناسازگاری اجتماعی – بازیهای رایانه ای – تحصیلات والدین – شغل والدین – دانش آموزان مقطع راهنمایی – شهر ایلام