پایان نامه بررسی رابطه بازی های رایانه ای خشن بر پرخاشگری دانش آموزان مقطع راهنمایی

فهرست صفحه
چکیده …………………………………………………………………………………………………………………………………………۱
فصل اول ( گستره مسئله مورد بررسی ) …………………………………………………………………………………….۲
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۳
بیان مسئله ………………………………………………………………………………………………………………………………………..۵
اهمیت و ضرورت تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………….۶
هدف پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………….۸
فرضیه پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………..۹
متغیرهای پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰
تعاریف نظری وعملیاتی واژه ها ومفاهیم ……………………………………………………………………………………………………..۱۰
فصل دوم ( پیشینه و ادبیات پژوهش ) ……………………………………………………………………………………….۲۰
مرور پیشینه …………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۱
نظریه پالایش ……………………………………………………………………………………………………………………………………۳۹
وضع تحصیلی دانش آموز پرخاشگر ………………………………………………………………………………………………………….۴۱
خصوصیات شخصیتی دانش آموزان پرخاشگر ………………………………………………………………………………………………۴۴
راههای اصلاح و مهار پرخاشگری …………………………………………………………………………………………………………..۴۷
فصل سوم ( روش تحقیق ) ………………………………………………………………………………………………………..۴۹
جامعه مورد مطالعه پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………….۵۰
نمونه و روش نمونه گیری …………………………………………………………………………………………………………………….۵۰
ابزار پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۱
روش آماری مربوط به فرضیه ………………………………………………………………………………………………………………..۵۲
روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۲
فصل چهارم ( یافته ها وتجزیه وتحلیل آنها ) ……………………………………………………………………………..۵۳
جدول ……………………………………………………………………………………………………………………………………………۵۴
انجام محاسبات ………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۷
جدول میانگین و انحراف استاندارد ……………………………………………………………………………………………………………۵۹
فصل پنجم ( بحث ونتیجه گیری ) ……………………………………………………………………………………………….۶۰
بحث و نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………………….۶۱
محدودیتها ونارسائیهای پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………….۶۲
پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۳
منابع وماخذ ……………………………………………………………………………………………………………………………….۶۵
ضمائم پیوست (پرسشنامه)………………………………………………………………………………………………………………۶۸