پایان نامه بررسی جامعه شناختی تاثیر رسانه های جمعی بر هویت ملی جوانان (۲)

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱-بیان مسئله ۲
۲-۱- اهمیت و ضرورت ۵
۱-۳- اهداف تحقیق ۷
۱-۳-۱- اهداف کلی ۷
۱-۳-۲- اهداف جزئی ۷
۱-۴- سوالات تحقیق ۸
۱-۴-۱- سوالات کلی ۸
۱-۴-۲- سوالات جزئی ۸
۱-۵- فرضیات تحقیق ۸
۱-۵-۱- فرضیه کلی ۸
۱-۵-۲- فرضیه های جزئی ۸
۱-۶- تعریف مفاهیم و اصطلاحات ۹
۱-۶-۱- هویت ۹
۱-۶-۲- هویت ملی ۹
۱-۶-۳- رسانه های جمعی ۹

۱-۷- روش تحقیق ۹
۱-۸- موانع و محدودیت های تحقیق ۹
فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق
مقدمه ۱۲
۲-۱- ادبیات تحقیق ۱۳
۲-۱-۱- تعریف هویت ۱۳
۲-۱-۲- ویژگی های هویت ۱۴
۲-۱-۳- اقسام هویت ۱۵
۲-۱-۴- برداشت های رایج از هویت ۱۷
۲-۱-۵- تعریف هویت ملی ۱۸
۲-۱-۶- ابعاد هویت ملی ۱۹
۲-۱-۷- کارویژه های هویت ملی ۲۱
۲-۱-۸- فرایند تکوینی هویت ملی در ایران ۲۲
۲-۱-۹- مؤلفه های هویت ملی ایرانیان ۲۲
۲-۱-۹-۲- تاریخ مشترک: ۲۳
۲-۱-۹-۳- فرهنگ یا میراث فرهنگی مشترک: ۲۳
۲-۱-۹-۴- سرزمین مشترک: ۲۳
۲-۱-۱۰- تاریخچه رسانه های جمعی ۲۴
۲-۱-۱۱- تعریف ارتباط ۲۶
۲-۱-۱۲- تعریف رسانه های جمعی ۲۶

۲-۱-۱۳- تعریف ارتباطات همگانی ۲۷
۲-۱-۱۴- روند کلی ارتباطات را در شش مرحله مشخص می توان تحلیل کرد ۲۸
۲-۱-۱۵- انواع ارتباط ۲۹
۲-۱-۱۶- انواع رسانه های جمعی ۲۹
۲-۱-۱۶-۱- رسانه های داخلی: ۲۹
۲-۱-۱۶-۲- رسانه ها ی خارجی ۳۱
۲-۱-۱۷- وظایف رسانه های جمعی ۳۳
۲-۱-۱۸- ویژگی رسانه های جمعی ۳۴
۲-۱-۱۹- کارکرد رسانه های جمعی ۳۵
۲-۲- پیشینه تحقیق ۳۷
۲-۲-۱- تحقیقات خارجی ۳۷
۲-۲-۲- تحقیقات داخلی ۴۰
فصل سوم:چارچوب نظری تحقیق
مقدمه ۴۴
۳-۱- نظریات جامعه شناسی ۴۵
۳-۱-۱- دیدگاه های جامعه شناختی در زمینه هویت ۴۵
۳-۱-۱-۱- مکتب کارکردگرایی ۴۵
۳-۱-۱-۲- مکتب کنش متقابل نمادین ۴۵
۳-۱-۱-۳- نظریه انتقادی ۴۶
۳-۱-۲- نظریه های معاصر ۴۷
۳-۱-۲-۱- آنتونی گیدنز ۴۷
۳-۱-۲-۲- مانوئل کاستلز ۴۸
۳-۱-۲-۳- آنتونی کوهن ۴۸
۳-۱-۳- رویکردهای هویت ترکیبی ۴۹
۳-۱-۳-۱- دیدگاه زیمل ۴۹
۳-۱-۳-۲- دیدگاه جرج هربرت مید ۵۰
۳-۱-۴- تقسیم بندی نظریه های موجود در زمینه هویت ملی ۵۱
۳-۱-۴-۱- پارادایم مدرنیسم یا مدرنیسم ساختاری: ۵۱
۳-۱-۵- نظریه کلاسیک هویت ملی ۵۳
۳-۱-۶- نظریه های رسانه های صوتی و تصویری ۵۴
۳-۱-۶-۱- مک لوهان ۵۴
۳-۱-۶-۲- هاولند و جانیس ۵۵
۳-۱-۶-۳- لازارسفلند و کاتز ۵۵
۳-۱-۶-۴- نظریه انگ و کاستی تأثیر وسایل ارتباطی ۵۵
۳-۱-۶-۵- الوین تافلر ۵۶
۳-۱-۶-۶- واکتر لیپمن ۵۶
۳-۱-۷- دیدگاه جامعه پذیری دیوید رایزمن ۵۶
۳-۱-۸- جامعه اطلاعاتی، فراصنعتی: دانیل بل ۵۸

۳-۱-۹- اطلاعات و سرمایه داری پیشرفته: هربرت آی- شیلر ۵۹
۳-۲- چارچوب نظری ۵۹
فصل چهارم:روش شناسی تحقیق و تجزیه تحلیل اطلاعات
مقدمه ۶۴
۴-۱- روش شناسی تحقیق ۶۵
۴-۱-۱- روش تحقیق ۶۵
۴-۱-۲- جامعه آماری ۶۵
۴-۱-۳- حجم نمونه ۶۵
۴-۱-۴- شیوه نمونه گیری ۶۶
۴-۱-۵- ابزار و شیوه گردآوری داده ها ۶۶
۴-۱-۶- آزمون مقدماتی ۶۷
۴-۱-۷- انواع متغیرها ۶۷
۴-۱-۸- تعریف عملیاتی متغیرها ۶۷
۴-۱-۹- روایی یا اعتبار پرسشنامه ۶۸
۴-۱-۱۰- قابلیت اعتماد پرسشنامه ۶۹
۴-۱-۱۱- شیوه محاسبات نمرات متغیرهای مستقل و وابسته ۷۰
۴-۱-۱۲- ابزار تجزیه و تحلیل داده های آماری ۷۰
۴-۲- تجزیه و تحلیل اطلاعات ۷۱
۴-۲-۱- آمار توصیفی ۷۱
فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه ۸۶
۵-۱- خلاصه مباحث ۸۷
۵-۲- نتیجه گیری ۸۹
۵-۳- پیشنهادات ۹۰
پیوست ها
پرسشنامه بررسی جامعه شناختی تأثیر رسانه ها بر هویت ملی جوانان مطالعه موردی جوانان ایلام ۹۲
منابع ومأخذ ۹۷
فهرست منابع فارسی ۹۷
فهرست مطالب غیر فارسی ۱۰۰
Abstrct ۱۰۱