پایان نامه بررسی جامعه شناختی تاثیر رسانه های جمعی بر هویت ملی جوانان

-۳- اهداف تحقیق
۱-۳-۱- اهداف کلی
بررسی تأثیر رسانه های جمعی بر هویت ملی جوانان در جامعه آماری مورد مطالعه.
۱-۳-۲- اهداف جزئی
۱- بررسی و شناسایی تأثیر رسانه های داخلی بر هویت ملی جوانان در جامعه آماری مورد مطالعه.
۲- بررسی و شناسایی تأثیر اینترنت بر هویت ملی جوانان در جامعه آماری مورد مطالعه.
۳-بررسی و شناسایی تأثیر ماهواره های سیاسی بر هویت ملی جوانان در جامعه آماری مورد مطالعه.
۴- بررسی و شناسایی تأثیر ماهواره های سرگرم کننده بر هویت ملی جوانان در جامعه آماری مورد مطالعه.