پایان نامه بررسی تطبیقی انفال از دیدگاه مذاهب اسلامی

چکیده
اسلام در میان ادیان توحیدی کامل ترین و فقه آن از پربار ترین شریعت هاست، زیرا نه تنها تمامی عرصه های حیات فردی و اجتماعی بشر را تحت نظاره دارد بلکه مطابق نیازهای واقعی و فطری او به جعل قانون پرداخته است.
انفال از جمله مباحث مبتلا به جهان اسلام ومحرکه آرای اندیشمندان فرق ومذاهب اسلامی است امروزه یکی از مباحث مورد اختلاف میان مفسرین فریقین بحث پیرامون چیستی ومالکیت انفال است انفال از بزرگترین منابع مالی حکومت اسلامی است که آیه آغازین سوره انفال بدان تصریح نموده است (یسئلونک عن الانفال قل الانفال لله ولرسوله)غنایم جنگی ،معادن؛کوهها،دشت ودمن،نیزارها،جنگلها،وزمینهای بدون مالک از مباحث عمده در انفال هستند شاید مهمترین بحث در انفال مالکیت ونحوه استفاده از انفال از آن در بین مذاهب اسلامی می باشد که در این بین شیعه اختلاف نظر شدیدی با اهل سنت وسایر مذاهب دارد اهل تسنن می گویند انفال یعنی غنایم جنگی ولی شیعه بر اساس نظرات ائمه می گوید انفال اختصاص به غنایم جنگی ندارد بلکه غنایم جنگی بخشی از انفال است ما در این تحقیق به دنبال این هستیم که نظرات مذاهب اسلامی در مورد انفال چگونه می باشد .این نوشته به انفال به عنوان منابع مالی و اقتصادی حکومت اسلامی در قلمرو فقه از دیدگاه مذاهب اسلامی می پردازد جمع آوری مطالب این رساله به صورت کتابخانه ای می باشد این رساله که در پنج فصل تدوین گردیده است به بیان واژه شناسی انفال و اینکه به چه چیزهایی انفال تعلق می گیردتعلق می پردازد. انگیزه این نوشته، افزون بر تحقیق اجمالی مقوله انفال در ابعاد مختلف، آن را از نظر مذاهب اسلامی مورد بررسی قرار می دهد.
واژگان کلیدی:انفال،فیء،غنیمت،مذاهب اسلامی