پایان نامه بررسی تجارت الکترونیک در بهره وری شهر ایلام

– اهدف پژوهش
۱-۴-۱- هدف کلی
هدف اصلی این پژوهش بررسی تجارت الکترونیک در بهره وری شهر ایلام می¬باشد.
۱-۴-۲- اهداف فرعی
با توجه به اهمیت نقش فرهنگ سازمانی در میزان به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) توسط کارکنان این تحقیق بر آن است تا با بررسی فرهنگ سازمانی در ادارات به اهداف ذیل دست یابد:
۱-تعیین میزان به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در ادارات شهر ایلام.
۲-تعیین میزان رابطه هفت ویژگی فرهنگ سازمانی با فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT). در ادارات شهر ایلام.
۳-تعیین میزان بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در بین کارکنان زن و مرد در ادارات شهر ایلام.