پایان نامه بررسی تاثیر واردات بر فرهنگ مردم در شهرایلام


هدف از این پژوهش بررسی تاثیر واردات بر فرهنگ مردم در شهرایلام در سال۱۳۹۱که با استفاده از جدول مورگان تعداد ۳۸۲ نفر از افراد شهرایلام بصورت تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند و برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته بر اساس مولفه های فرهنگ استفاده شده است و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماری spss و آزمون کای دو (خی۲)استفاده شده است
نتایج تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده نشان داد که گروه سنی ۲۸سال بیشترین و گروه سنی ۲۵ سال کمترین درصد گروه نمونه را دارند . همچنین بیشترین درصد گروه نمونه مرد و کمترین درصد گروه نمونه زن هستند.همچنین نتایج نشان دادکه۴/۹۳درصدگروه نمونه مجردو۶٫۶درصدگروه