پایان نامه بررسی تاثیر فعالیتهای فرهنگی مساجد بر روی جوانان شهر

هرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده
فصل یکم : مقدمه پژوهش
۱-۱- عنوان تحقیق: ۱
۱-۲- مقدمه ۱
۱-۳- بیان مساله: ۲
۱-۴- اهمیت و ضرورت پژوهش ۷
۱-۵-‌ اهداف پژوهش: ۹
الف- هدف کلی: ۹
ب – اهداف جزئی: ۹
۱-۶- پرسشهای پژوهش: ۹
الف- اصلی: ۹
ب- فرعی: ۹
۱-۷-‌ متغیرهای پژوهش: ۱۰
متغیر پیش بین: ۱۰
متغیر ملاک: ۱۰
متغیر تعدیل کننده ۱۰
متغیر کنترل ۱۰
۱-۸-‌ تعاریف علمی واژه ها: ۱۰
۱-۹- تعاریف عملیاتی واژه ها: ۱۴

فصل دوم : بررسی پیشینه پژوهش
مقدمــه ۱۶
الف- بررسی نظریه‌ها ۱۹
۲-۱- ارتباطات ۱۹
۲-۱-۱- اهمیت ارتباطات ۱۹
۲-۱-۲- تعاریف ارتباطات ۲۲
۲-۱-۳- فرآیند ارتباط ۲۶
۲-۱-۳-۱- منبع ۲۶
۲-۱-۳-۲- رمزگذاری ۲۷
۲-۱-۳-۳- وسیله ۲۷
۲-۱-۳-۴- رمزگشایی ۲۸
۲-۱-۳-۵- دریافت کننده ۲۸
۲-۱-۳-۶- بازخورد ۲۹
۲-۱-۴- مسیر ارتباطات ۲۹
۲-۱-۴-۱- ارتباطات عمودی ۲۹
الف- مسیر رو به پایین ۲۹
ب- ارتباطات رو به بالا ۳۰
۲-۱-۴-۲- ارتباطات در سطح افقی ۳۱
۲-۱-۵- مدل ارتباطات ۳۲
۲-۱-۶- اصول ارتباطات ۳۵
۲-۱-۷- ارتباطات سازمانی از دیدگاه مکاتب مختلف مدیریت ۳۸
۲-۱-۷-۱- دیدگاه کلاسیک‌ها در مورد ارتباطات: ۳۸
۲-۱-۷-۲- نظریه نئوکلاسیک‌ها و ارتباطات ۴۰
۲-۱-۷-۳- دیدگاه سیستمی در مورد ارتباطات ۴۰
۲-۱-۷-۴- دیدگاه اقتضایی و ارتباطات ۴۱
۲-۱-۷-۵- دیدگاه مراوده‌ای یا تعاملی در مورد ارتباطات ۴۱
۲-۱-۸- اثربخشی در ارتباطات میان فردی ۴۲
۲-۱-۹- ویژگی‌های اثربخشی ۴۳
۲-۱-۹-۱- گشودگی ۴۳
۲-۱-۹-۲- همدلی ۴۵
۲-۱-۹-۳- حمایتگری ۴۶
۲-۱-۹-۴- مثبت گرایی ۴۶
۲-۱-۹-۵- تساوی ۴۷
۲-۱-۹-۶- همانندی «تشابه با هم» و «تخالف با هم» ۴۷
۲-۱-۱۰- موانع ارتباطی ۴۸
۲-۲- قدرت ۶۱
۲-۲-۱- اهمیت قدرت ۶۱
۲-۲-۲- تعاریف قدرت ۶۲
۲-۲-۳- قدرت در سطوح مختلف سازمان ۶۵
۲-۲-۳-۱- قدرت در سطح عمودی ۶۵
۲-۲-۳-۱-۱- منابع قدرت مدیران رده‌ی عالی سازمان ۶۶
۲-۲-۳-۱-۲- منابع قدرت مدیران رده میانی سازمان ۶۹
۲-۲-۳-۱-۳- منابع قدرت مدیران رده‌ی پایین سازمان ۶۹
۲-۲-۳-۲ – قدرت در سطح افقی ۷۱
۲-۲-۴- روابط قدرت ۷۲
۲-۲-۴-۱- رابطه صف و ستاد ۷۳
۲-۲-۴-۲- تشکیل دسته‌ها و ائتلاف ۷۴
۲-۲-۵- منابع قدرت بر اساس پژوهش‌های فرنچ و راون ۷۵
۲-۲-۶- انواع رویکردها به قدرت ۷۷
۲-۲-۶-۱- راسل و قدرت: ۷۸
۲-۲-۶-۲- هیکس، گولت و قدرت: ۷۹
۲-۲-۶-۳- گالبرایت و قدرت: ۸۱
۲-۲-۶-۴- اتزیونی و قدرت: ۸۳
ب- پیشینه پژوهشهای انجام شده ۸۵
۲-۳- پژوهش‌های پیرامون ارتباطات سازمانی ۸۵
۲-۳-۱- پژوهش‌‌های انجام شده در داخل کشور: ۸۵
۲-۳-۲- پژوهش‌های انجام شده در خارج از کشور: ۸۹
۲-۴- پژوهشهای پیرامون منابع قدرت ۹۹
۲-۴-۱- پژوهش‌های انجام شده در داخل کشور ۹۹
۲-۴-۲- پژوهش‌های انجام شده و در خارج از کشور ۱۰۸
نتیجه گیری کلی ۱۲۱
فصل سوم: روش پژوهش
۳-۱- جامعه آماری ۱۲۳
۳-۲- گروه نمونه ۱۲۳
۳-۳- روش و طرح نمونه‌برداری ۱۲۴
۳-۴- حجم نمونه ۱۲۴
۳-۵- ابزار گردآوری داده‌ها ۱۲۵
۳-۵-۱- پرسشنامه اثر بخشی ارتباطات سازمانی ۱۲۶
۳-۵-۲- پرسشنامه منابع قدرت «شرایخیم و هینکین» ۱۲۷
۳-۶- تعیین روایی و اعتبار پرسشنامه ۱۲۸
۳-۶-۱- روایی ۱۲۸
۳-۶-۲- اعتبار ۱۲۸
۳-۷- نوع مطالعه (روش گردآوری داده‌ها- ۱۳۱
۳-۸- طرح پژوهش و روش تجزیه و تحلیل داده‌ها ۱۳۱
فصل چهارم : یافته‌های پژوهش
مقدمــه ۱۳۳
تبدیلهای انجام شده بر روی متغیرها جهت تغییر مقیاس: ۱۳۴
۴-۱- توصیف داده‌ها: ۱۳۵
۴-۱-۱- توصیف مولفه های منابع قدرت: ۱۳۵
توصیف منابع قدرت بر حسب قدرت غالب مدیران: ۱۳۸
۴-۱-۲- توصیف مؤلفه‌های اثربخشی ارتباطات سازمانی ۱۲۶
۴-۱-۳- توصیف سایر داده‌ها ۱۵۴
۴-۲- تجزیه و تحلیل داده‌ها بررسی فرضیات ۱۵۸
۴-۲-۱- نتایج و یافته‌های سوالهای پژوهشی ۱۵۸
فصل پنجم:‌ تفسیر و استنتاج نتایج پژوهش
۵-۱- تجزیه و تحلیل نتایج پژوهش ۱۷۸
۵-۲- محدودیت‌های پژوهش ۱۹۱
۵-۳- پیشنهادها ۱۹۲
۵-۳-۱- پیشنهاد به برنامه‌ریزان: ۱۹۲
۵-۳-۲- پیشنهاد به پژوهشگران : ۱۹۳

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول ۲-۱: منابع قدرت مدیران رده‌ی پایین سازمان ۷۰
جدول ۲-۲- اولویت شایستگی‌های مورد نیاز مدیران تربیت بدنی ۹۲
جدول شماره ۲-۲-: مقایسه شایستگی‌های مورد نیاز مدیران و کارآموزان تربیت بدنی ۹۶
جدول شماره ۲-۳- مقایسه شایستگی‌های مدیران باشگاه‌های ورزشی ۹۷
جدول شماره ۳-۱: امتیاز گزینه‌های مختلف در روش پنج گزینه‌ای ۱۲۶
جدول شماره ۳-۲: امتیاز گزینه‌های مختلف در روش پنج‌ گزینه‌ای ۱۲۷
جدول ۳-۳ : دسته‌بندی سوالهای پرسشنامه منابع قدرت ۱۲۷
جدول ۴-۱-۱- میانگین و انحراف معیار منبع قدرت پاداش ۱۳۵
جدول ۴-۱-۲- میانگین و انحراف معیار منبع قدرت اجبار ۱۳۶
جدول ۴-۱-۳- میانگین و انحراف معیار منبع قدرت قدرت قانون ۱۳۶
جدول ۴-۱-۴- میانگین و انحراف معیار منبع قدرت تخصص ۱۳۷
جدول ۴-۱-۵- میانگین و انحراف معیار منبع قدرت مرجعیت ۱۳۸
جدول ۴-۱-۶- جدول توزیع فراوانی منابع قدرت سازمانی ۱۳۹
جدول ۴-۱-۷- جدول توزیع فراوانی منبع قدرت پاداش ۱۴۱
جدول ۴-۱-۸- جدول توزیع فراوانی منبع قدرت اجبار ۱۴۲
جدول ۴-۱-۹- جدول توزیع فراوانی منبع قدرت قانون ۱۴۳
جدول ۴-۱-۱۰- جدول توزیع فراوانی منبع قدرت مرجعیت ۱۴۴
جدول ۴-۱-۱۱- جدول توزیع فراوانی منبع قدرت تخصص ۱۴۵
جدول ۴-۱-۱۲- میانگین و انحراف معیار ارتباطات اثر بخش ۱۴۶
جدول ۴-۱-۱۳- میانگین و انحراف معیار بازخورد ۱۴۷
جدول ۴-۱-۱۴- میانگین و انحراف معیار تعدد کانالهای ارتباطی ۱۴۷
جدول ۴-۱-۱۵- میانگین و انحراف معیار اثربخشی ارتباطات سازمانی ۱۴۸
جدول ۴-۱-۱۶- جدول توزیع فراوانی ارتباط اثربخش ۱۴۹
جدول ۴-۱-۱۷- جدول توزیع فراوانی بازخور ۱۵۰
جدول ۴-۱-۱۸ جدول توزیع فراوانی تعدد کانالهای ارتباطی ۱۵۱
جدول ۴-۱-۱۹- جدول توزیع فراوانی اثربخشی ارتباطات سازمانی ۱۵۲
جدول ۴-۱-۲۰ جدول توزیع فراوانی مولفه اثر بخشی غالب ۱۵۳
جدول ۴-۱-۲۱- جدول توزیع فراوانی رشته تحصیلی ۱۵۴
جدول ۴-۱-۲۲ میانگین و انحراف معیار سنوات خدمت ۱۵۵
جدول ۴-۱-۲۳- میانگین و انحراف معیار سابقه مدیریت ۱۵۶
جدول ۴-۱-۲۴- جدول توزیع فراوانی مدرک تحصیلی ۱۵۶
جدول ۴-۲-۱- ضریب همبستگی بین منبع قدرت پاداش و اثر بخشی ارتباطات سازمانی ۱۵۸
جدول ۴-۲-۲- ضریب همبستگی بین منبع قدرت اجبار و اثر بخشی ارتباطات سازمانی ۱۵۹
جدول ۴-۲-۳- ضریب همبستگی بین منبع قدرت مرجعیت و اثر بخشی ارتباطات سازمانی۱۶۰
جدول ۴-۲-۴- ضریب همبستگی بین منبع قدرت تخصص و اثر بخشی ارتباطات ۱۶۰
جدول ۴-۲-۵- ضریب همبستگی بین منبع قدرت قانون و اثر بخشی ارتباطات سازمانی ۱۶۱
جدول ۴-۲-۶- آزمون من ویتنی برای مقایسه منبع قدرت پاداش به تفکیک رشته تحصیلی۱۶۲
جدول ۴-۲-۷- آزمون من ویتنی برای مقایسه منبع قدرت اجبار به تفکیک رشته تحصیلی ۱۶۳
جدول ۴-۲-۸- آزمون من ویتنی برای مقایسه منبع قدرت قانون به تفکیک رشته تحصیلی۱۶۴
جدول ۴-۲-۹- آزمون من ویتنی برای مقایسه منبع قدرت مرجعیت به تفکیک رشته تحصیلی۱۶۴
جدول ۴-۲-۱۰- آزمون من ویتنی برای مقایسه منبع قدرت تخصص به تفکیک رشته تحصیلی۱۶۵
جدول ۴-۲-۱۱ – ضریب همبستگی بین منابع قدرت و سابقه مدیریت ۱۶۸
جدول ۴-۲-۱۲- ضریب همبستگی بین منابع قدرت و سنوات خدمت ۱۷۰
جدول ۴-۲-۱۳- آزمون کروسکال والیس برای بررسی منابع قدرت در ناحیه یک ۱۷۱
جدول ۴-۲-۱۴- آزمون کروسکال والیس برای بررسی منابع قدرت در ناحیه دو ۱۷۲
جدول ۴-۲-۱۵- آزمون کروسکال والیس برای بررسی منابع قدرت در ناحیه سه ۱۷۳
جدول ۴-۲-۱۶- آزمون کروسکال والیس برای بررسی منابع قدرت در ناحیه چهار ۱۷۴
جدول ۴-۲-۱۷- آزمون کروسکال والیس برای بررسی منابع قدرت در ناحیه پنج ۱۷۵
جدول ۴-۲-۱۸- آزمون کروسکال والیس برای بررسی منابع قدرت در ناحیه شش ۱۷۶
جدول ۴-۲-۱۹- آزمون کروسکال والیس برای بررسی منابع قدرت در ناحیه هفت ۱۷۷

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار ۴-۱-۱- نمودار میله‌ای منابع قدرت سازمانی ۱۳۹
نمودار ۴-۱-۲- نمودار میله‌ای منبع قدرت پاداش ۱۴۱
نمودار ۴-۱-۳ نمودار میله‌ای منبع قدرت اجبار ۱۴۲
نمودار ۴-۱-۴- نمودار میله ای منبع قدرت قانون ۱۴۳
نمودار ۴-۱-۵- نمودار میله‌ای منبع قدرت مرجعیت ۱۴۴
نمودار ۴-۱-۶- نمودار میله‌ای منبع قدرت تخصص ۱۴۵
نمودار ۴-۱-۷- نمودار میله‌ای‌ارتباطات اثربخش ۱۴۹
نمودار ۴-۱-۸- نمودار میله‌‌ای بازخور ۱۵۰
نمودار ۴-۱-۹- نمودار میله‌ای‌تعدد کانالهای ارتباطی ۱۵۱
نمودار ۴-۱-۱۰- نمودار میله‌ای اثربخشی ارتباطات سازمانی ۱۵۲
نمودار ۴-۱-۱۱- نمودار میله‌ای مولفه اثربخشی غالب ۱۵۳
نمودار ۴-۱-۱۲- نمودار میله‌ای رشته تحصیلی ۱۵۴
نمودار ۴-۱-۱۳- نمودار میله‌ای مدرک تحصیلی ۱۵۷

پیوستها
عنوان
۱- پرسشنامه اثربخشی ارتباطات سازمانی
۲- پرسشنامه منابع قدرت
۳- معرفینامه و مجوز جهت فعالیتهای میدانی
۴- محاسبات آماری