پایان نامه بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر بهره وری نیروی انسانی

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده ۱
مقدمه ۵
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱-بیان مسئله ۸
۲-۱- ضرورت و اهمیت تحقیق ۶
۳-۱- هدف تحقیق ۷
۴-۱- فرضیات تحقیق ۷
۵-۱- تعریف عملیاتی متغیرها ۸
۶-۱-مفاهیم و واژگان اختصاصی تحقیق ۱۱
۶-۱-۱-فرهنگ سازمانی ۱۱
۶-۲-۱-الگوهای فرهنگ سازمانی ۱۱
۶-۳-۱-بهره وری ۱۱
۶-۴-۱-بهره وری نیروی انسانی ۱۲
۷-۱- قلمرو تحقیق ۱۲
۷-۱-۱- قلمرو مکانی ۱۲
۷-۲-۱- قلمرو موضوعی ۱۲
۷-۳-۱-قلمرو زمانی ۱۲
۸-۱- مشکلات و محدودیت های تحقیق ۱۳
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش
۱-۲-بخش اول ۱۵
۱-۱-۲-مفهوم فرهنگ ۱۵
۱-۲-۲-تعریف فرهنگ ۱۶
۱-۳-۲-ویژگیهای فرهنگ ۱۷
۱-۴-۲-فرهنگ سازمانی ۱۷
۲-۲-سطوح و لایه های فرهنگ سازمانی ۱۸
۲-۱-۲-جهان بینی ۱۸
۲-۲-۲-باورها ۱۸
۲-۳-۲- ارزشها ۱۹
۲-۴-۲-رفتارها ۱۹
۳-۲-شیوه پیدایش فرهنگ سازمانی ۲۰
۴-۲-زنده نگهداشتن یک فرهنگ ۲۱
۴-۱-۲-چگونه کارکنان فرهنگ را یاد می گیرند ؟ ۲۲
۵-۲-فرهنگ سازمانی قوی و ضعیف ۲۴
۶-۲-سنجش فرهنگ سازمانی ۲۵
۷-۲-انواع فرهنگ سازمانی ۲۶
۸-۲- ویژگیهای سازمانی ۲۷
۹-۲-بخش دوم:بهره وری ۲۹
۹-۱-۲- سابقه و تاریخچه بهره وری ۲۹
۹-۲-۲-شش کلید بهره وری در سازمان ۳۰
۹-۳-۲- بهره وری منابع انسانی ۳۳
۹-۴-۲-فرهنگ بهره وری ۳۴
۱۰-۲-مبانی نظری تحقیق ۳۶
۱۰-۱-۲-فرهنگ ۳۶
۱۰-۲-۲-فرهنگ سازمانی ۳۷
۱۰-۳-۲-سطوح تجزیه و تحلیل فرهنگی ۳۷
۱۰-۴-۲-بهره وری ۳۸
۱۰-۵-۲-عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی ۴۰
۱۰-۶-۲-تعلیم و تربیت ۴۱
۱۰-۷-۲-آموزش ۴۲
۱۰-۸-۲-تکنولوژی ۴۴
۱۰-۹-۲-نقش مشارکت و همکاری در بهره وری ۴۵
۱۰-۱۰-۲-انگیزش ۴۶
۱۰-۱۱-۲-فرهنگ سازمانی و بهره وری نیروی انسانی ۴۶
۱۱-۲-پیشینهء تحقیق ۴۸
۱۲-۲- هفت c برای ایجاد فرهنگ بهره وری ۵۴
۱۳-۲-نقش فرهنگ سازمانی در ارتقاء بهره وری ۵۷
۱۴-۲- شکل گیری فرهنگ و ارتباط آن با بهره وری نیروی انسانی ۵۸
فصل سوم: روش تحقیق
۱-۳- روش تحقیق ۶۲
۲-۳- جامعه آماری ۶۲
۳-۳- روش نمونه گیری ۶۲
۴-۳- تعیین حجم نمونه و اندازه نمونه ۶۳
۵-۳- روش جمع آوری اطلاعات ۶۳
۸-۳- روائی پرسشنامه ۶۴

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
۱-۴-مقدمه ۶۶
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
۱-۵-نتیجه گیری ۹۷
۲-۵-پیشنهادات ۹۹
ضمائم
منابع ۱۰۳
پیوست ها
پرسشنامه ۱۰۶

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول شماره ۱-۱ الگوهای فرهنگی سازمانی مورد استفاده در این پژوهش ۹
جدول شماره ۱-۴-سن آقایان ۶۷
جدول شماره۲-۴-سن خانم ها ۶۸
جدول شماره ۳-۴-مدرک آقایان ۶۹
جدول شماره ۴-۴- مدرک خانم ها ۷۰
جدول شماره۵-۴-نوع استخدام مردان ۷۱
جدول شماره۶-۴-نوع استخدام خانم ها ۷۲
جدول شماره۷-۴-اهمیت مدیران رده بالای سازمان به رضایت کارکنان از محیط کارشان ۷۳
جدول شماره۸-۴-میزان انجام وظیفه بر اساس ارزشها و باورهای موجود در سازمان ۷۴
جدول شماره۱۰-۴-میزان تقویت شدن روحیه مسئولیت پذیری ۷۵
جدول شماره۱۱-۴-چه میزان برای شغل شما اهداف روشن و از پیش طرح ریزی شده وجود دارد ؟ ۷۶
جدول شماره۱۲-۴-اهمیت تشویق و تنبیه در بهره وری کار ۷۷
جدول شماره۱۳-۴-اهمیت نیاز مادی کارکنان در سازمان ۷۸
جدول شماره۱۴-۴-میزان همکاری افراد جهت رفع مشکلات ۷۹
جدول شماره۱۵-۴-اهمیت کارگروهی و تشکیل تیم های کاری ۸۰
جدول شماره۱۶-۴-نیاز به همکاری واحدها و گروههای دیگر ۸۱
جدول شماره۱۷-۴-میزان تلاش صادقانه مدیران جهت ارتباط با کارکنان ۸۲
جدول شماره۱۸-۴-اهمیت مسئولان به ابتکار و نوآوری کارکنان ۸۳
جدول شماره۱۹-۴-میزان وقتی که مدیران جهت سرکشی به افراد صرف می کنند . ۸۴
جدول شماره۲۰-۴-میزان توجه مدیران به ارزشها و هنجارهای اجتماعی ۸۵
جدول شماره۲۱-۴-میزان قانونی بودن و منضفانه بودن تصمیم مدیران در قبال کارکنان ۸۶
جدول شماره۲۲-۴-میزان اعتماد و دوستی مدیران نسبته به کارکنان ۸۷
جدول شماره۲۳-۴-میزان تحمیل نظر مدیران بر کارکنان ۸۸
جدول شماره۲۴-۴-میزان اهمیت تشویق کارکنان بر مبنای عملکرد افراد ۸۹
جدول شماره۲۵-۴-میزان ارزیابی کارهای کارکنان ۹۰
جدول شماره۲۶-۴-توزیع فراوانی متغیر فرهنگ سازمانی کارکنان ۹۱
جدول شماره۲۷-۴-توزیع فراوانی متغیر فرهنگ مشارکتی کارکنان ۹۳
جدول شماره۲۸-۴-توزیع فراوانی متغیر فرهنگ سلسله مراتبی ۹۴
فهرست نمودار
عنوان صفحه
نمودار شماره ۱-۴ : سن آقایان ۶۷
نمودار شماره ۲-۴- سن خانم ها ۶۸
نمودار شماره۳-۴-مدرک آقایان ۶۹
نمودار شماره ۴-۴-مدرک خانم ها ۷۰
نمودار شماره۵-۴-نوع استخدام مردان ۷۱
نمودار شماره ۶-۴- نوع استخدام خانم ها ۷۲
نمودار شماره ۷-۴- اهمیت مدیران رده بالای سازمان به رضایت کارکنان از محیط کارشان ۷۳
نمودار شماره۸-۴-میزان انجام وظیفه بر اساس ارزشها و باورهای موجود در سازمان ۷۴
نمودار شماره۹-۴-میزان تقویت شدن روحیه مسئولیت پذیری ۷۵
نمودار شماره۱۱-۴-چه میزان برای شغل شما اهداف روشن و از پیش طرح ریزی شده وجود دارد ؟ ۷۶
نمودار شماره۱۲-۴-اهمیت تشویق و تنبیه در بهره وری کار ۷۷
نمودار شماره۱۳-۴-اهمیت نیاز مادی کارکنان در سازمان ۷۸
نمودار شماره۱۴-۴-میزان همکاری افراد جهت رفع مشکلات ۷۹
نمودار شماره۱۵-۴-اهمیت کارگروهی و تشکیل تیم های کاری ۸۰
نمودار شماره۱۶-۴-نیاز به همکاری واحدها و گروههای دیگر ۸۱
نمودار شماره۱۷-۴-میزان تلاش صادقانه مدیران جهت ایجاد ارتباط با کارکنان ۸۲
نمودار شماره۱۸-۴-اهمیت مسئولان به ابتکار و نوآوری کارکنان ۸۳
نمودار شماره۱۹-۴-میزان وقتی که مدیران جهت سرکشی به افراد صرف می کنند . ۸۴
نمودار شماره۲۰-۴-میزان توجه مدیران به ارزشها و هنجارهای اجتماعی ۸۵
نمودار شماره۲۱-۴-میزان قانونی بودن و منصفانه بودن تصمیم مدیران در قبال کارکنان ۸۶
نمودار شماره۲۲-۴-میزان اعتماد و دوستی مدیران نسبت به کارکنان ۸۷
نمودار شماره۲۳-۴-میزان تحمیل نظر مدیران بر کارکنان ۸۸
نمودار شماره۲۴-۴-میزان اهمیت تشویق کارکنان بر مبنای عملکرد افراد ۸۹
نمودار شماره۲۵-۴-میزان ارزیابی کارهای کارکنان ۹۰
نمودار شماره۲۶-۴-ارتباط فرهنگ سازمانی با بهره وری نیروی انسانی ۹۱
نمودار شماره۲۷-۴-ارتباط فرهنگ مشارکت سازمانی با بهره وری نیروی انسانی ۹۲
نمودار شماره۲۸-۴-فرهنگ سلسله مراتبی ۹۴

فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل ۱-۱-الگوی بهره وری نیروی انسانی مورد استفاده در این پژوهش ۱۰
شکل شماره۱-۲-سطح های فرهنگ سازمانی ۱۹
شکل شماره۳-۲- الگوی فرهنگ سازمانی ارزشی – اسلامی ۵۸
شکل شماره۴-۲- شکل گیری فرهنگ و ارتباط آن با بهره وری نیروی انسانی ۶۰