پایان نامه بررسی تاثیر رنگ در انتخاب کتاب توسط کودکان پیش دبستانی در شهرستان ایلام

چکیده:
این پژوهش با هدف بررسی تاثیر رنگ بر انتخاب کتاب توسط کودکان پیش دبستانی انجام گردید . نمونه پژوهش شامل ۱۰۰ نفر از کودکان پیش دبستانی و مهد کودک بودند که در مراکز مهد کودک شهر ایلام مورد آموزش قرار داشتند . نتایج این تحقیق نشان می دهد که اغلب کودکان بین ۱ تا ۳ سال سابقه حضور در مهد و کودکستان را دارند . همچنین والدین اغلب بین ۲۱ تا ۵۰ جلد کتاب رنگی برای کودکان خود مطالعه کرده اند. بررسی فرضیات پژوهش نشان داد که
نتایج آزمون فوق نشان می دهد که بین نوع انتخاب کتاب در کودکان تفاوت معنی داری وجود دارد . ۴۱ درصد کودکان به رنگ کتاب بیشتر از قطع ، محتوا و تصاویر داخلی اهمیت می دهند . بنابر این فرضیه تحقیق مبنی بررابطه بین رنگ و انتخاب کتاب توسط کودکان پیش دبستانی از نظر آماری تایید می گردد . دیگر نتایج این تحقیق نشان داد که بین رنگ و انتخاب کتاب رنگی در دختران و پسران مراکز پیش دبستانی تفاوت معنی داری وجود ندارد . بنا بر این فرضیه محقق رد میگردد .
کلمات کلیدی :
مراکز پیش دبستانی ، رنگ ، کتاب کودک ، شهر ایلام