پایان نامه بررسی تاثیر امیخته های بازاریابی بر رضایت مشتریان مراجعه کننده به شرکت اینترنتی یوسف

۴)فرضیات تحقیق:
۱-۴-۱) فرضیه اصلی:
بین رضایت مشتریان و مراجعه کنندگان به مرکز ارائه کننده خدمات اینترنتی قاصدک در شهرستان ابهر ارتباط وجود دارد.
۱-۴-۲) فرضیات فرعی:
۱- بین محصول و رضایت مشتریان شرکت اینترنتی قاصدک در شهرستان ابهر ارتباط وجود دارد.
۲-بین قیمت و رضایت مشتریان شرکت اینترنتی قاصدک در شهرستان ابهر ارتباط وجود دارد.
۳- بین کانال های توزیع و رضایت مشتریان شرکت اینترنتی قاصدک در شهرستان ابهر ارتباط وجود دارد.
۴- بین پیشبرد فروش و رضایت مشتریان شرکت اینترنتی قاصدک در شهرستان ابهر ارتباط وجود دارد.