پایان نامه بررسی تاثیر استفاده از بازیهای رایانه ای بر پرخاشگری نوجوانان پایه های چهارم و پنجم

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده ۱

مقدمه. ۲

فصل اول:کلیات پژوهش

۱-۱-بیان مسئله. ۵

۲-۱- اهمیت و ضرورت تحقیق.. ۶

۳-۱-هدف پژوهش…. ۷

۴-۱-سوالات پژوهش…. ۸

۵-۱-فرضیه پژوهش…. ۸

۶-۱- متغیرهای پژوهش…. ۹

۷-۱-تعاریف نظری و عملیاتی واژه ها و مفاهیم.. ۹

۸-۱-تعریف واژه پرخاشگری.. ۱۰

۹-۱-نظریه فروید در مورد پرخاشگری.. ۱۰

۱۰-۱-نظریه فردیت زدایی،پرخاشگری زیمباردو ۱۱

۱۱-۱-نظریه انسانیت زدایی، پرخاشگری ” فشنباخ “. ۱۱

۱۲-۱-نظریه درون گرایی و برون گرایی آیزنیک ( ۱۹۶۹ ) ۱۲

۱۳-۱-تعریف واژه نوجوانی.. ۱۲

۱۴-۱-مراحل نوجوانی.. ۱۳

۱۵-۱-تغییر و تحولات دوره نوجوانی به سه مرحله تقسیم می شود. ۱۴

۱۵-۱-۱مرحله اول: فاصله گرفتن ( ۱۴ – ۱۲ ) سالگی.. ۱۴

۱۵-۲-۱ مرحله دوم: جدایی تدارکاتی ( ۱۵ – ۱۷ ) ۱۵

۱۵-۳-۱مرحله سوم: ورود مجدد به مناسبات اجتماعی ( ۱۸ – ۲۰ سالگی ) ۱۵

فصل دوم:مبانی نظری و پیشینه پژوهش

۱-۲-پیشینه و ادبیات تحقیق.. ۱۹

۲-۲-یادگیری ( فراگیری ) رفتارهای تجاوزگرانه. ۳۲

۳-۲-نظریات و تئوریهای مربوط به موضوع. ۳۶

۳-۱-۲- نظریه عدم بازداری.. ۳۶

۳-۲-۲- نظریه توجیه. ۳۶

۳-۳-۲- نظریه پالایش…. ۳۷

۴-۲-اثر بازی های رایانه ای بر کودکان و نوجوانان.. ۳۸

۵-۲-محاسن بازی ها ی رایانه ای.. ۴۰

۶-۲-معایب بازی های رایانه. ۴۲

۷-۲-زیان های بازی های رایانه ای.. ۴۲

۷-۱-۲- آسیب های جسمانی.. ۴۲

۷-۲-۲- آسیب های روانی ـ تربیتی.. ۴۳

۷-۳-۲- تنبل شدن ذهن.. ۴۷

۷-۴-۲- تاثیر منفی در روابط خانوادگی.. ۴۷

۷-۵-۲- افت تحصیلی.. ۴۸

۸-۲-اعتیاد به بازی‌های رایانه‌ای.. ۵۰

۹-۲-تاثیرات منفی اعتیاد به بازی‌های رایانه‌ای.. ۵۰

۱۰-۲-افت تحصیلی.. ۵۲

۱۱-۲-مشکلات بینایی.. ۵۳

۱۲-۲-مشکلات اسکلتی.. ۵۳

۱۳-۲-مخرب‌ترین بازی‌های تصویری.. ۵۳

۱۴-۲-تاثیرات مثبت بازی‌های رایانه‌ای.. ۵۵

فصل سوم:روش تحقیق

۱-۳-جامعه مورد پژوهش…. ۵۷

۲-۳-نمونه و روش نمونه گیری.. ۵۷

۳-۳-ابزار پژوهش…. ۵۷

۴-۳-روش آماری مربوط به فرضیه. ۵۸

۵-۳-روش تحقیق.. ۵۸

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها

۱-۴-مقدمه. ۶۰

۲-۴-بررسی فرضیات پژوهش : ۸۰

۲-۱-۴-فرضیه اول.. ۸۰

۲-۲-۴-فرضیه دوم. ۸۳