پایان نامه بررسی تاثیراتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران استانداری و حوزه ستادی

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده ………………………………………………………………………………………………………………………۱
فصل اول : کلیات تحقیق
۱-۱ مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………….۳
۲-۱ تبیین موضوع تحقیق……………………………………………………………………………………………….۴
۳-۱ اهمیت و ضرورت تحقیق ……………………………………………………………………………………….۶
۴-۱ اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….۷
۱-۴-۱اهداف اصلی تحقیق…………………………………………………………………………………………….۷
۲-۴-۱اهداف فرعی تحقیق…………………………………………………………………………………………….۸
۵-۱ سوالات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………۸
۱-۵-۱سوالات اصلی ……………………………………………………………………………………………………۸
۲-۵-۱سوالات فرعی ……………………………………………………………………………………………………۸
۶-۱ تبیین فرضیه های تحقیق ………………………………………………………………………………………….۸
۷-۱ متغیر های تحقیق …………………………………………………………………………………………………..۸
۸-۱ تعریف عملیاتی متغیرها…………………………………………………………………………………………..۹
خلاصه فصل ………………………………………………………………………………………………………..۱۲
فصل دوم : ادبیات ، مبانی نظری و پیشینه تحقیق
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………….۱۴
۱-۲ تصمیم گیری در سازمانها………………………………………………………………………………………۱۴
۲-۲ مدیریت در قرن ۲۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۱۶
۳-۲ نقش استراتژیک اطلاعات………………………………………………………………………………………۱۹
۴-۲ روش سیستمها و دیدگاه سیستمی……………………………………………………………………………..۲۰
۵-۲ چرخه حیات سیستم………………………………………………………………………… ……………………۲۲
۶-۲ اطلاعات …………………………………………………………………………………………… ……………… ۲۲
۷-۲ اهمیت اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی .. … … … … … … … … … … … .. … … … … … …….۲۴
۸-۲ سیستم های اطلاعاتی……………………………………………………………………………………………..۲۴
۹-۲ طرح ریزی سیستم های اطلاعاتی………………………………………………………………………………۲۵
۱۰-۲ سیستم های اطلاعاتی عمودی…………………………………………………………………………………..۲۶
۱۱-۲ تکنولوژی پیشرفته اطلاعاتی ………………………………………………………………………………… ۲۵
۱۲-۲ کاربردتکنولوژی پیشرفته اطلاعاتی …………………………………………………………………………۲۷
۱۳-۲ طرح ریزی سازمان………………………………………………………………………………………………۲۸
۱۴-۲ سیستم های اطلاعاتی و رایانه ها …………………………………………………………………………….۲۹
۱۵-۲ کاربرد سیستم های اطلاعاتی رایانه محور……………………………………………………………….. ۳۳
۱۶-۲ مقایسه انواع سیستم های اطلاعاتی…………………………………………………………………………..۳۶
۱۷- ۲سیستم های اطلاعاتی مدیریت ……………………………………………………………………………….۳۷
۱۸- ۲سیستم اطلاعات مدیریت ………………………………………………………………………………………۳۷
۱۹-۲ سیستم های اطلاعاتی سازمانی………………………………………………………………………………..۳۷
۲۰-۲ سیستم های میان سازمانی ………………………………………………………………………………………۳۸
۲۱-۲ سیستم های پشتیبانی تصمیم …………………………………………………………………………………..۳۸
۲۲-۲ سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری…………………………………………………………………………..۳۸
۲۳-۲ سیستم های پشتیبانی تصمیمات گروهی…………………………………………………………………..۳۹
۲۴-۲ سیستم پردازش معاملات ………………………………………………………………………………………۴۰
۲۵-۲ هوش مصنوعی …………………………………………………………………………………………………..۴۰
۲۶-۲ سیستمهای اطلاعاتی ارتباطات الکترونیکی ………………………………………………………………۴۳
۲۷-۲ سیستم کارکنان دانشی………………………………………………………………………………………….۴۴
۲۸-۲ سیستم های پشتیبانی مدیران ارشد ………………………………………………………………………….۴۵
۲۹-۲ سیستم های پشتیبانی عملیاتی…………………………………………………………………………………۴۵
۳۰-۲ سیستم گزارشات مدیریت ……………………………………………………………………………………۴۶
۳۱-۲ ویژگیهای سیستم گزارشات مدیریت ……………………………………………………………………..۴۷
۳۲-۲ نقش فناوری اطلاعات در سازمان ………………………………………………………………………… ۴۷
۳۳-۲ طبقه بندی سیستم های اطلاعاتی …………………………………………………………………………. ۴۸
۳۴-۲اتوماسیون اداری…………………………………………………………………………………………………۴۹
۳۵-۲ مزایا و معایب اتوماسیون اداری………………………………………………………………….. ………..۴۹
۳۶-۲ارگونومی در مکانیزاسیون اداری …………………………………………………………………………..۵۰
۳۷-۲ بار گیری تکنولوژی در اتوماسیون اداری………………………………………………………………..۵۱
۳۸-۲ مجموعه نرم افزار های اتوماسیون …………………………………………………………………………۵۲
۳۹-۲ دستیابی به تعریفی بنیادین …………………………………………………………………………………..۵۲
۴۰-۲ سیستم های اطلاعاتی اتوماسیون اداری ………………………………………………………………….۵۴
۴۱-۲ نمونه کربرد های سیستم اتوماسیون اداری ……………………………………………………………..۵۵
۴۲-۲ سیستم های طلاعاتی اتوماسیون اداری ………………………………………………………………….۵۶

۴۳-۲ نکات برجسته درباره اتوماسیون و بهسازی روشهای کار …………………………………………..۵۹
۴۴-۲ خود کار سازی ………………………………………………………………………………………………..۶۰
۴۵-۲ ضرورت تفکر برای آینده …………………………………………………………………………………..۶۱
۴۶-۲ بهبود کار و اتوماسیون ……………………………………………………………………………………….۶۱
۴۷-۲ تحقق دولت الکترونیک در ایران …………………………………………………………………………۶۳
۴۸-۲ اتوماسیون فعالیتهای اختصاصی…………………………………………………………………………….۶۴
۴۹-۲ اتوماسیون فعالیتهای عمومی …………………………………………………………………………………۶۴
۵۰-۲ مزایای دولت الکترونیکی ……………………………………………………………………………………۶۵
۵۱-۲ نقد و بررسی تحقیقات انجام شده …………………………………………………………………………۶۵
خلاصه فصل ………………………………………………………………………………. …………………………….۷۱
فصل سوم: روش اجرایی تحقیق
۱-۳ مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………۷۳
۲-۳ روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………۷۳
۳-۳ جامعه آمار و حجم نمونه مورد تحقیق …………………………………………………………………….۷۴
۴-۳ نمونه و نمونه گیری……………………………………………………………………………………………..۷۵
۵-۳ برآورد حجم نمونه ……………………………………………………………………………………………..۷۵
۶-۳ معرفی ابزار های جمع آوری اطلاعات ……………………………………………………………………۷۵
۱-۶-۳ مصاحبه …………………………………………………………………………………………………..۷۵
۲-۶-۳ پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………….۷۵
۷-۳ روایی و پایایی پرسشنامه ………………………………………………………………………………………۷۷
۸-۳ خلاصه فصل ……………………………………………………………………………………………………..۷۹
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آمار داده های تحقیق
۱-۴ مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………۸۱
۲-۴ داده ……………………………………………………………………………………………………………..۸۱
۳-۴ اطلاعات ……………………………………………………………………………………………………….۸۱
۴-۴ سیستم های پردازش …………………………………………………………………………………………۸۳
۵-۴ تجزیه و تحلیل داده ها ………………………………………………………………………………………۸۳
۶-۴ جامعه آماری تحقیق …………………………………………………………………………………………۸۴
تجزیه و تحلیل اطلاعات …………………………………………………………………………………….۹۴-۸۴
فصل پنجم : نتیجه گیری ، پیشنهاد ها و محدودیت ها
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………۹۶
۲-۵ نتایج تحقیق …………………………………………………………………………………………………….۹۷
۳-۵ پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………۹۷
محدودیت ها …………………………………………………………………………….. …………………………۹۸
فهرست منابع و ماخذ
منابع فارسی …………………………………………………………………………………………………………..۹۹
منابع انگلیسی………………………………………………………………………………………………………۱۰۲
پرسشنامه …………………………………………………………………………………………………………….۱۰۳٫