پایان نامه بررسی تأثیر ماهواره بر هویت دینی جوانان

این پایان نامه دارای ۵ فصل است و برای مقطع کارشناسیفصل اول ۶
کلیاتمقدمه ۶
مقدمه ۷
بیان مسئله ۸
اهداف تحقیق ۱۰
فرضیه های پژوهش ۱۰
تعریف متغیرها ۱۰
فصل دوم ۱۱
ادبیات و پیشینه تحقیق ۱۱
مقدمه: ۱۲
نظریه های مربوط به ماهواره ۱۳
نظریه های مربوط به هویت ۱۵
رویکرد نامناسب به ماهواره ها: ۱۸
حمله به دین به بهانه مبارزه با بدعت و خرافات ۱۹
اشاعه فحشا و بی بندوباری ۲۰
نمونه ای از تأثیر ویرانگر ماهواره بر خانواده ایرانی ۲۱
بررسی تحقیقات انجام شده در داخل ایران ۲۳
تحقیقات انجام شده در خارج از ایران ۲۴
فصل سوم ۲۶
روش تحقیق ۲۶
روش تجزیه و تحلیل داده ها: ۲۸
فصل پنجم نتیجه گیری ۲۹
نتیجه گیری ۳۰

مناسب می باشد