پایان نامه بررسی تأثیر ماساژدست وپا بر دردپس از سزارین

عنوان ………………………………………………………………………………………… صفحه
چکیده فارسی …………………………………………………………………………….
فهرست مطالب …………………………………………………………………………………..
فهرست جداول ……………………………………………………………………………………
الف – کلیات وپیشینه تحقیق ……………………………………………………………
الف- ۱- بیان مسأله پژوهش …………………………………………………………………..
الف-۲- چارچوب پنداشتی پژوهش ……………………………………………………..
۲ -۱-تاریخچه وعلل سزارین …………………………………………………………
۲-۲- عوارض سزارین …………………………………………………………………….
۲-۳- روش های انجام سزارین …………………………………………………………………….
۲-۳-۱- انسزیون های شکمی …………………………………………………………
۲-۳-۱-۱-برش عمودی ……………………………………………………………….
۲-۳-۱-۲- روش تغییر شکل یافته فانشتیل ………………………………….
الف- ۲-۳-۲- برش رحم ………………………………………………………………………….
الف-۲-۳-۲-۱- برش عرضی در سگمان تحتانی رحم ……………………………….
الف -۲-۳-۲-۲- برش عمودی در سگمان تحتانی رحم …………………………
۳-۲-۳-برش کلاسیک ………………………………………………………………..
الف -۳ – مرور مطالعات …………………………………………………………………………….
۳-۱ دجیرمن وهمکاران …………………………………………………………………………………
۳-۲ …………….وهمکاران …………………………………………………………………………………
۳-۳ …………..وهمکاران ………………………………………………………………………………….
۳-۴ ………….وهمکاران …………………………………………………………………………………..
۳-۵ ………..وهمکاران ……………………………………………………………………………………..
۳-۶ ……….و همکاران …………………………………………………………………………………….
الف-۴-اهداف وفرضیات پژوهش
۴-۱ هدف کلی طرح ………………………………………………………………………………….
۴- ۲هدف ویژه طرح ……………………………………………………………………………………
۴-۳ اهداف کاربردی ……………………………………………………………………………………..
الف-۵- فرضیه های پژوهش ………………………………………………………………………..
الف-۶- پیش فرض ها ………………………………………………………………………………….
فصل دوم
ب – مواد وروش ها …………………………………………………………………………………….
ب-۱ نوع پژوهش ………………………………………………………………………………………….
ب-۲جامعه پژوهش ……………………………………………………………………………………….
ب-۳ نمونه پژوهش ………………………………………………………………………………………..
ب-۴ محیط پژوهش ………………………………………………………………………………………
ب-۵ روش محاسبه حجم نمونه ……………………………………………………………………
ب-۶ روش نمونه گیری ………………………………………………………………………………..
ب-۷ مشخصات واحدهای پژوهش ………………………………………………………………
۷-۱ معیارهای پذیرش نمونه …………………………………………………………………………
۷-۲ معیارهای حذف نمونه ……………………………………………………………………………
ب-۸ روش وابزار گرد آوری اطلاعات …………………………………………………………….
۸-۱ روش گرد آوری اطلاعات ……………………………………………………………………….
۸-۲ ابزارگردآوری اطلاعات ……………………………………………………………………………
ب-۹ روایی وپایایی ابزار گرد آوری اطلاعات ……………………………………………….
ب-۱۰ روش انجام پژوهش …………………………………………………………………………..
ب- ۱۱روش های آماری تجزیه وتحلیل داده ها ………………………………………..
ب-۱۲ جدول متغیرها …………………………………………………………………………………
ب-۱۳ تعریف واژه ها ………………………………………………………………………………….
ب-۱۴ محدودیت های پژوهش ……………………………………………………………………
ب- ۱۵ ملاحظات اخلاقی ………………………………………………………………………….
فصل سوم
ج- یافته های پژوهش ………………………………………………………………………………….
ج- ۱ جداول ونمودارها ……………………………………………………………………………..
فصل چهارم
د- بحث وتفسیر نتایج …………………………………………………………………………………
د- ۲ نتیجه گیری نهایی ……………………………………………………………………………….
د- ۳ کاربرد یافته ها …………………………………………………………………………………….
د- ۴ پیشنهاداتی جهت پژوهش های بعدی ………………………………………………..
فصل پنجم
ه – مراجع
منابع فارسی وانگلیسی
پیوست ها
رضایت نامه ………………………………………………………………………………………………………………..
پرسشنامه ……………………………………………………………………………………………………………………
چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………..