پایان نامه بررسی بررسی میزان مسئولیت پذیری دانش آموزان دختر دبیرستان های دولتی و غیر انتفاعی در شهرستان

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول:کلیات پژوهش
۱-۱مقدمه ۱
۲-۱-بیان مسئله ۳
۳-۱-اهمیت و ضرورت تحقیق ۴
۴-۱-اهداف تحقیق ۶
فصل دوم: پیشینه پژوهش
۱-۲-انسان، مسئولیت پذیر است ۸
۲-۱-۲-مسئولیت انسان در برابر خویش ۹
۳-۱-۲-مسئولیت انسان در برابر جامعه ۱۱
۴-۱-۲مسئولیت انسان در برابر خانواده ۱۲
۵-۱-۲-مسئولیت انسان در برابر خویشاوندان ۱۲
۶-۱-۲-مسئولیت انسان در برابر همسایگان ۱۴
۷-۱-۲مسئولیت انسان در برابر مسلمانان ۱۵
۸-۱-۲-مسئولیت انسان در برابر هم نوعان ۱۵
۹-۱-۲مسئولیت انسان در برابر طبیعت ۱۷
۲-۲-طرحی برای افزایش مسئولیت پذیری ۱۸
۱-۲-۲-منظور از مسئولیت چیست؟ ۱۸
۳-۲- اصل‌ اول‌ موفقیت؛ صداقت‌‌ ۲۹
۱-۳-۲-عهد و پیمان ۳۰
۴-۲-نقش والدین در مسئولیت پذیری نوجوانان ۳۸
۵-۲-مسئولیت اجتماعی نوجوانان ۴۱
۶-۲-مسئولیت پذیری از دیدگاه اسلام ۴۳
۷-۲-ابعاد اصلی رفتار والدین ـ کودک ۴۵
۸-۲-در طریق ایجاد مسئولیت ۵۰
۹-۲-پرورش مسئولیت ۵۱
۱۰-۲-ضرورت پرورش مسئولیت ۵۲
۱-۱۰-۲-از لحاظ فردی ۵۲
۲-۱۰-۲-از لحاظ اجتماعی ۵۳
۳-۱۰-۲-از لحاظ مذهبی ۵۳
۱۱-۲-منشاء تعالیم مربوط به مسئولیت ۵۴
۱۲-۲-نوع مسئولیت ها ۵۶
۱۳-۲-پرورش مسئولیت از چه سنی ؟ ۵۷
۱۴-۲-مراحل سنی در پذیرش مسئولیت ها ۵۸
فصل سوم: روش تحقیق
۱-۳-مقدمه ۶۳
۲-۳-روش پژوهش ۶۳
۳-۳-جامعه تحقیق ۶۴
۴-۳-نمونه و روش نمونه گیری ۶۴
۱-۴-۳-روش برآورد حجم نمونه ۶۴
۲-۴-۳-روش نمونه گیری ۶۵
۵-۳-ابزار تحقیق ۶۵
۶-۳-روش اجرای پژوهش ۶۶
۷-۳-روشهای تحلیل داده ها ۶۶
۸-۳-نحوه اعتبار سنجی ابزار ۶۶
۹-۳-روایی پرسشنامه ۶۷
۱۰-۳-تعرف مفاهیم و متغیر ها ۶۷
۱-۱۰-۳-تعریف مسئولیت پذیری ۶۷
۲-۱۰-۳-تعریف عملیاتی ۷۰
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده
۱-۴-مقدمه ۷۲
۲-۴-بررسی فرضیات پژوهش ۸۲
۱-۲-۴فرضیه اول ۸۲
۲-۲-۴-فرضیه دوم ۸۳
۳-۲-۴-فرضیه سوم ۸۳
۴-۲-۴فرضیه چهارم ۸۴
۵-۲-۴-فرضیه پنجم ۸۴
۶-۲-۴فرضیه ششم ۸۵
۷-۲-۴-فرضیه هفتم ۸۶
۸-۲-۴-فرضیه هشتم ۸۷
فصل پنجم: بحث ونتیجه گیری
۱-۵-بحث و نتیجه گیری ۸۹
۲-۵-محدودیتها ۹۰
۳-۵-پیشنهادات ۹۱
منابع ۹۲
پی نوشت ها ۹۴
پیوست ها
پرسشنامه ۹۸