پایان نامه بررسی اشتغال زنان از دیدگاه های مختلف

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده ۱
مقدمه ۲

بخش اول – بررسی اشتغال زنان از دیدگاه‌های مختلف

فصل اول – اشتغال زنان از دیدگاه اجتماعی و اقتصادی
گفتار اول- وضعیت اشتغال زنان ازنگاه آمار ۱۱
بند اول- اشتغال زنان در دنیا ۱۴
الف – میزان اشتغال زنان در دنیا ۱۴
ب- اشتغال زنان دنیا در بخش‌های مختلف ۱۹
بند دوم- اشتغال زنان درایران ۲۳
الف – میزان اشتغال زنان در ایران ۲۳
ب- اشتغال زنان ایران دربخش‌های مختلف ۲۶

گفتار دوم – موانع اشتغال زنان ۳۰
بند اول- موانع اجتماعی ۳۱
الف- طرز فکر وباورهای اجتماعی ۳۱
ب – سنت‌ها وآداب و رسوم اجتماعی ۳۲
ج – ازدواج ومسئولیت‌های خانوادگی ۳۴
د- عدم تمایل کارفرمایان نسبت به استخدام زنان ۳۵
بند دوم- موانع فرهنگی ۳۶
الف – موانع آموزشی ۳۶
ب – ضعف خودباوری و اتکاء به نفس از سوی زنان ۳۸
ج – عدم تمایل مردان به کار زنان در محیط های مختلط ۳۹
بند سوم- موانع اقتصادی ۴۰
الف – رکود اقتصادی ۴۰
ب – شغل محسوب نکردن برخی از فعالیت‌های زنان ۴۰
ج – اختلاف دستمزد ۴۱

فصل دوم – اشتغال زنان از دیدگاه اسلام واسناد بین المللی
گفتار اول- اشتغال زنان از دیدگاه اسلام ۴۳
بند اول- کار در اسلام ۴۴
الف – کار درآیات قرآن کریم ۴۴
ب- کار در سنت وروایات ۴۶
ج – کار از دیدگاه فقهی ۴۸
بند دوم – موضع اسلام در خصوص وضعیت شغلی زنان ۴۹
الف – اشتغال زنان درقرآن ۴۹
ب – اشتغال زنان در سنت وروایات ۵۱
ج – اشتغال زنان در فقه ۵۴
۱- ضرورت ملاحظه مقتضیات زمان ومکان در استنباط مقررات اسلامی ۵۶
۲- عقل،مبنای استنباط منابع فقهی ۵۸

گفتار دوم – اشتغال زنان در اسناد بین المللی ۵۹
بند اول – مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار ۶۰
الف – مقاوله نامه شماره «۱۱۱» ۶۱
ب- مقاوله نامه شماره «۱۰۰» ۶۲
ج – مقاوله نامه های شماره «۱۴۲» و «۱۲۲»‌ ۶۲
د- مقاوله نامه شماره «۱۰۳» ۶۳
بند دوم – اسناد بین المللی حقوق بشر ۶۵
الف – منشور سازمان ملل متحد ۶۵
ب – اعلامیه های حقوق بشر ۶۵
۱- اعلامیه جهانی حقوق بشر ۶۵
۲- اعلامیه اسلامی حقوق بشر ۶۶
ج – میثاق های بین المللی حقوق بشر ۶۷
۱- میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی ۶۷
۲- میثاق بین المللی حقوق اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی ۶۷
د- کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر ۶۸
۱- کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان ۶۸
۲- کنوانسیون حقوق سیاسی زنان ۷۰

بخش دوم – بررسی اصول مرتبط با حق اشتغال زنان در کنوانسیون (CEDAW)
و قوانین موضوعه ایران

فصل اول – بررسی اصول عمومی مرتبط با حق اشتغال زنان
گفتار اول – حق اشتغال به عنوان یک حق لاینفک حقوق انسانی ۷۳
بند اول – حق اشتغال در کنوانسیون (CEDAW) ۷۳
الف – رفع تبعیض و تساوی زن و مرد از دیدگاه کنوانسیون ۷۳
ب- مفهوم حق اشتغال از دیدگاه کنوانسیون ۷۷
بند دوم-حق اشتغال در قانون اساسی ایران ۷۸
الف – بررسی حقوق زن از منظر برخی اصول قانون اساسی ۷۸
۱- رعایت کرامت انسانی و عدالت فردی واجتماعی در مورد زنان ۷۸
۲- تساوی حقوق زن ومرد درقانون اساسی ۸۰
ب- بررسی حق اشتغال زنان از دید اصولی از قانون اساسی ۸۱
گفتار دوم – حق برخورداری از فرصت‌های شغلی یکسان ۸۲
بند اول – حق برخورداری ازفرصت‌های شغلی یکسان درکنوانسیون (CEDAW) ۸۲
بند دوم- حق برخورداری از فرصت‌های شغلی یکسان در قوانین موضوعه ایران ۸۳
الف – اصل برابری ورود به خدمت عمومی طبق قانون استخدام کشوری ۸۴
ب – ایجاد فرصت‌های یکسان برای اشتغال زنان ۸۵

گفتار سوم – حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل ۸۷
بند اول- حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل در کنوانسیون (CEDAW) ۸۷
بند دوم- حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل در قوانین موضوعه ایران ۸۹
بند سوم – محدودیت‌های موجود بر آزادی انتخاب شغل زنان ۹۰
الف – محدودیت‌های عمومی ۹۰
۱- عدم مخالفت با اسلام ۹۰
۲- عدم مخالفت با مصالح عمومی ۹۰
ب- محدودیت‌های اختصاصی ۹۱
۱- اشتغال به کارهای زیان آور،خطرناک، سخت وحمل بار بیش از حد ۹۱
۲- اشتغال به شغل منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات زن ۹۲

گفتار چهارم – حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام وامنیت شغلی ۹۶
بند اول- حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام ۹۶
الف – حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام در کنوانسیون (CEDAW) ۹۶
ب- حق برخورداری برابر از ارتقاءمقام در قوانین موضوعه ایران ۹۷
بند دوم – حق برخورداری برابر از امنیت شغلی ۱۰۰
الف – حق برخورداری برابر از امنیت شغلی در کنوانسیون (CEDAW) ۱۰۰
ب – حق برخورداری برابر از امنیت شغلی در قوانین موضوعه ایران ۱۰۱

گفتار پنجم –حق دریافت مزد مساوی و برخورداری از تامین اجتماعی ۱۰۳
بند اول – حق دریافت مزد مساوی در مقابل کارمساوی ۱۰۳
الف – حق دریافت مزد مساوی در مقابل کار مساوی در کنوانسیون (CEDAW) ۱۰۳
ب – حق دریافت مزد مساوی در مقابل کارمساوی درقوانین موضوعه ایران ۱۰۵
بند دوم – حق برخورداری از تامین اجتماعی برابر ۱۰۷
الف – حق برخورداری از تامین اجتماعی برابر در کنوانسیون (CEDAW) ۱۰۸
ب- حق برخورداری از تامین اجتماعی برابردرقوانین موضوعه ایران ۱۰۹

فصل دوم – بررسی اصول اختصاصی مرتبط با حق اشتغال زنان
گفتار اول – ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان ۱۱۷
بنداول- ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان در کنوانسیون (CEDAW) ۱۱۷
بند دوم- ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی‌ زایمان در قوانین موضوعه ایران ۱۱۹

گفتار دوم – استفاده از مرخصی وبرخورداری از حقوق ومزایای دوران بارداری و زایمان ۱۲۰
بند اول – استفاده از مرخصی وبرخورداری از حقوق ومزایای دوران بارداری و
زایمان در کنوانسیون (CEDAW) ۱۲۰
بند دوم – استفاده از مرخصی و برخورداری از حقوق و مزایای دوران بارداری و
زایمان در قوانین موضوعه ایران ۱۲۴

گفتار سوم – ارائه خدمات حمایتی به والدین ۱۳۴
بند اول –ارائه خدمات حمایتی به والدین در کنوانسیون (CEDAW) ۱۳۴
بند دوم – ارائه خدمات حمایتی به والدین در قوانین موضوعه ایران ۱۳۹

گفتار چهارم- برخورداری از حمایت در زمان بارداری ۱۴۳
بند اول- برخورداری از حمایت درزمان بارداری در کنوانسیون (CEDAW) ۱۴۳
بند دوم – برخورداری از حمایت درزمان بارداری در قوانین موضوعه ایران ۱۴۵

بخش سوم – بررسی اشتغال زنان در مناصب مهم دولتی و سیاسی
در کنوانسیون (CEDAW) وقوانین موضوعه ایران

فصل اول- بررسی اشتغال زنان درمناصب مهم دولتی وسیاسی در کنوانسیون (CEDAW) ۱۵۰
گفتار اول – برابری زن و مرد به تصدی مشاغل مهم دولتی وسیاسی در کنوانسیون(CEDAW) ۱۵۱
بند اول- برابری زن به تصدی مشاغل مهم دولتی و سیاسی در سطح ملی ۱۵۱
بند دوم – برابری زن ومرد به تصدی مشاغل مهم دولتی و سیاسی در سطح بین المللی ۱۶۰
الف – توصیه کلی شماره ۸ ۱۶۱
ب –توصیه کلی شماره ۱۰ ۱۶۴

گفتار دوم – اتخاذ تدابیری خاص درجهت گسترش حضور زنان در مناصب مهم دولتی و سیاسی ۱۶۵
بند اول- اتخاذ تدابیری خاص در سند کنفرانس جهانی زن- نایروبی ۱۶۵
بند دوم- اتخاذ تدابیری خاص در سند کنفرانس جهانی زن- پکن ۱۶۷

فصل دوم- بررسی اشتغال زنان درمناصب مهم دولتی وسیاسی در قوانین موضوعه ایران
گفتار اول – جایگاه زنان در نهاد رهبری ۱۷۸
بند اول – رهبری ۱۷۸
بند دوم- شورای رهبری ۱۷۹
بندسوم – مجلس خبرگان ۱۸۲

گفتار دوم – جایگاه زنان در قوای سه گانه(مجریه، مقننه،قضائیه) ۱۸۴
بند اول-قوه مجریه ۱۸۴
الف – ریاست جمهوری ۱۸۴
ب – وزارت ۱۸۹
بند دوم- قوه مقننه ۱۹۰
الف- مجلس شورای اسلامی ۱۹۰
ب- شورای نگهبان ۱۹۱
بند سوم – قوه قضائیه ۱۹۵
الف- قضاوت ۱۹۵
ب – ریاست قوه قضائیه ۲۰۲

گفتار سوم – جایگاه زنان در نیروهای مسلح ۲۰۴
بند اول- ارتش ۲۰۶
بند دوم – نیروی انتظامی ۲۰۷
بند سوم- سپاه پاسداران ۲۰۹

نتیجه ۲۱۳
پیوست ۲۲۳
فهرست منابع ۲۵۷
فهرست جداول
جدول شماره ۱:
نرخ مشارکت نیروی کاربه تفکیک جنس در کشورهای مختلف جهان طی سال‌های ۹۸-۱۹۸۹ ۱۶

جدول شماره ۲:
میزان فعالیت زنان (نرخ مشارکت) در مقاطع ده ساله در ایران ۲۴

جدول شماره ۳:
توزیع نسبی جمعیت فعال برحسب مناطق به تفکیک جنس طی سال‌های ۷۵-۱۳۵۵ ۲۶

جدول شماره ۴:
توزیع نسبی جمعیت شاغـــــل دربخشهای عمده فعالیت برحسب مناطـــــق به تفکـــیک‌ جـــنس‌
طی سال‌های۷۵-۱۳۵۵ ۲۸

جدول شماره ۵:
توزیـــع مستخدمان کـشوری دروزارتخـــانه ها ومــــوسسات مشمول وغیـــــرمشمول قــانون
استخدام کشوری برحسب جنس درسال‌های ۱۳۶۵ و۱۳۷۴ ۲۹