پایان نامه بررسی ارتباط ویزگیهای شخصیت و متغیرهای دموگرافیک و عملکرد تحصیلی دانشجویان تحت کمیته

اهداف کلی :
تعیین ویژگی های شخصیتی دانشجویا ن تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی دره شهر و بررسی رابطه این ویژگی ها با عملکرد تحصیلی می باشد.

اهداف فرعی پژوهش:
– مقایسه عملکرد تحصیلی دو گروه دانشجویان مدد جو عادی
– تعیین تفاوت بین ویژگی های شخصیتی دو گروه مددجو و عادی بر حسب جنسیت
– بررسی نقش عوامل دمگرافیک(جنسیت) بر عملکرد تحصیلی در دو گروه مددجو و عادی
– تعیین رابطه بین ویژگی های شخصیتی با عملکرد تحصیلی در دو گروه مددجو و عادی
– مقایسه دانشجویان موفق با دانشجویان ناموفق به لحاظ ویژگی های شخصیتی
– بررسی مشکلات شخصیتی دانشجویان تحت پوشش کمیته امام خمینی دره شهر
فرضیه‏های تحقیق :
۱- بین عملکرد تحصیلی (معدل) دانشجویان مددجو و عادی، تفاوت معنی داری وجود دارد.
۲- بین دانشجویان موفق و ناموفق به لحاظ ویژگی های شخصیتی تفاوت وجود دارد
۳- بین ویژگی های شخصیتی و عملکرد تحصیلی دانشجویان مددجو رابطه معنی دار وجود دارد
۴- بین ویژگی های جمعیتی دانشجویان وعملکرد تحصیلی رابطه وجود دارد
۵- به لحاظ ویژگی های شخصیتی بین دانشجویان مددجو وعادی تفاوت وجود دارد.
۶- دانشجویان تحت پوشش کمیته امام از مشکلات شخصیتی بیشتری برخوردار هستند