پایان نامه بررسی ارتباط بین بازده دارائیها و بازده سهام با مدیریت نقدینگی (۲)

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده : ۱
فصل اول کلیات
مقدمه ۲
تبیین موضوع ۳
اهمیت موضوع ۴
قلمرو تحقیق ۵
روش تحقیق : ( متدلوژی ) ۶
روش آماری ۷
متغیرها ۷
روش جمع آوری اطلاعات ۸
تعریف عملیاتی متغیرها ۸
سود عملیاتی ۱۰
استفاده کنندگان از تحقیق ۱۰
واژه های کلیدی ۱۱
تشریح مطالب فصول آتی ۱۲
فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق ۱۲
فصل سوم: روش شناسی تحقیق ۱۲
فصل چهارم : تجزیه وتحلیل اطلاعات ۱۲
فصل پنجم : خلاصه ، استنتاج و پیشنهادات تحقیق ۱۳
فصل دوم مبانی نظری و پیشینه تحقیق
مقدمه ۱۵
بخش اوّل تشریح مبانی نظری ۱۶
مدیریت نقدینگی : ۱۶
مفهوم و اهمیت وجه نقد : ۱۶
هدف ازمدیریت نقدینگی : ۱۸
نقش مدیریت نقدینگی : ۲۳
دلایل نگهداری نقدینگی : ۲۴
مزایای نقدینگی: ۲۶
عوامل موثر بر نقدینگی شرکت : ۲۷
ماهیت فعالیت شرکت: ۲۷
تعیین نقطه بهینه نقدینگی : ۲۸
معیار ها ی اندازه گیری نقدینگی : ۲۹
معیارهای سنتی اندازه گیری نقدینگی : ۲۹
روشی برای رفع ایرادات معیارهای سنتی اندازه گیری نقدینگی ۳۱
معیارهای نوین اندازه گیری نقدینگی : ۳۳
مانده نقدی خالص : ۳۶
نگرشهای مختلف در مورد اندازه گیری نقدینگی : ۳۸
علل کمبود نقدینگی در شرکت : ۴۰
مدلهای مدیریت نقدینگی : ۴۱
مدل مدیریت نقدینگی ویلیام بانمول : ۴۴
مدل مدیریت نقدینگی وایت و نورمن: ۴۵
رابطه بین نقدینگی و ارزش شرکت ۴۶
تأثیر نقدینگی بر ریسک و بازده شرکت ۴۶
بازده داراییها : ۴۹
تجزیه و تحلیل بازده دارایی ها ۵۱
کاربرد مفهوم بازده داراییها ۵۲
مبنای محاسبه‌ بازده دارایی ها ۵۴
گردش داراییها و نرخ بازده ۵۵
ارتباط بازده داراییها با خالص داراییها ی بلند مدت ۵۶
ارتباط بازده داراییها با داراییهای بلند مدت ناخالص ۵۷
بازده حقوق صاحبان سهام ۵۸
تحقیقات انجام شده در داخل کشور ۶۲
تحقیقات انجام شده در خارج از کشور ۶۶
نتایج تحقیق : ۶۹
فصل سوم مبانی روش تحقیق
مقدمه ۸۴
معرفی فرضیه‌های تحقیق: ۸۵
حسابهای پرداختنی پایان دوره + حسابهای پرداختنی ابتدای دوره ۸۵
بازده داراییها RETURN ON ASSETS ۸۶
جامعه آماری و انتخاب نمونه : ۸۷
فرآیند استخراج اطلاعات : ۸۸
روشهای آماری : ۸۸
مدل رگرسیون: ۸۸
تحلیل رگرسیون استنباط آماری : ۸۹
جدول تحلیل واریانس در خصوص رگرسیون برآوردی ۹۲
همبستگی : ۹۳
ضریب تعیین : ۹۳
ضریب همبستگی : ۹۳
آزمون معنی‌دار بودن r : ۹۵
خلاصه فصل: ۹۷
فصل چهارم تجزیه و تحلیل اطلاعات
آزمون فرضیه‌ها ۹۹
آمار توصیفی ۱۰۰
آمار استنباطی ۱۰۱
آزمون فرضیات ۱۰۲
آزمون فرضیات برای گروه شرکتهای کوچک : ۱۰۷
آزمون فرضیات برای گروه شرکتهای بزرگ : ۱۱۰

فصل پنجم:خلاصه،استنتاج و پیشنهادات تحقیق
مقدمه ۱۱۵
خلاصه تحقیق: ۱۱۶
۳- استخراج داده‌های مورد نیاز با استفاده از فرم پیوست شماره یک ۱۱۶
خلاصه نتایج تحقیق: ۱۱۷
جدول (۱-۵) : خلاصه نتایج آزمون فرضیه‌ها ۱۱۷
نتیجه گیری تحقیق: ۱۱۸
فرضیه اول: ۱۱۸
فرضیه دوم: ۱۱۹
محدودیت های تحقیق: ۱۲۲
پیشنهادات : ۱۲۳
پیشنهاداتی در ارتباط با موضوع تحقیق: ۱۲۳
پیشنهاداتی در ارتباط با تحقیقات آتی: ۱۲۴
منابع فارسی : ۱۲۵
منابع لاتین ۱۲۶
Abstract ۱۲۷