پایان نامه بررسی اثرات مدیریت تحول وتکنولوژی درسازمان های دولتی

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده ۱
فصل اول:کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه ۳
۱-۲- بیان مسئله ۴
۱-۳- اهمیت وضرورت تحقیق ۴
۱-۴- اهداف تحقیق ۶
۱-۴-۱- اهداف کلی ۶
۱-۴-۲- اهداف جزیی ۶
۱-۵- سوالات تحقیق ۶
۱-۵-۱- سوال اصلی ۶
۱-۵-۲- سوالات فرعی ۶
۱-۶- فرضیات تحقیق ۶
۱-۷- متغیر های پژوهش ۷
۱-۷-۱- متغیر مستقل ۷
۱-۷-۲- متغیر وابسته ۷
۱-۸- قلمرو تحقیق ۷
۱-۸-۱- قلمرومکانی ۷
۱-۸-۲- قلمرو زمانی ۷
۱-۹- تعاریف متغیرهای پژوهش ۸
۱-۹-۱- تعریف ودیدگاه کلی مدیریت ۸
۱-۹-۲- تعریف تحول سازمان ۸
۱-۹-۳- تعریف فرهنگ سازمانی ۸
۱-۹-۴- تعریف فناوری اطلاعات ۹
فصل دوم:پیشینه و ادبیات تحقیق
۲-۲- ضرورت مدیریت ۱۲
۲-۳- تعاریف مدیریت ۱۳
۲-۴- عناصر(وظایف) مدیریت ۱۴
۲-۵- اصول کلی مدیریت ۱۵
۲-۶- توانایی ها و مهارت های مدیران ۱۷
۲-۶-۱- مهارت های فنی ۱۷
۲-۶-۲- مهارت های انسانی ۱۷
۲-۶-۳- مهارت های ادراکی ۱۷
۲-۷- سطوح مدیریت و مهارت های مدیران ۱۸
۲-۸- تعاریف اولیه تحول سازمانی ۱۸
۲-۹- تاریخچه و مبانی تحول سازمانی ۱۹
۲-۱۰- تاریخچه پیدایش بحث تحول سازمانی ۲۱
۲-۱۱- عوامل موثر بر تحول و رشد سازمانی ۲۲
۲-۱۲- اهداف مدیریت بهبود و تحول ۲۳
۲-۱۳- دوره های تحول در قطب رشد یافته ۲۴
۲-۱۴-نقش حساس رهبری سازمان در هدف گذاری برای تحول و بهبود سازمان ۲۵
۲-۱۵- جهت گیری بهبود و تحول سازمانی ۲۸
۲-۱۶- بررسی متغیر ها و نقش آنها در تحول ۲۹
۲-۱۷- تحول در نیروی انسانی ۳۰
۲-۱۸- تحول در ساختار ۳۲
۲-۱۹- تحول در خط مشی ۳۳
۲-۲۰- تحول فنی و تکنولوژیک ۳۴
۲-۲۱- عناصر برنامه تحول سازمانی ۳۷
۲-۲۲- مراحل برنامه تحول سازمان ۴۱
۲-۲۲-۱- ورود ۴۱
۲-۲۲-۲- عقد قرار داد ۴۱
۲-۲۲-۳- تشخیص ۴۲
۲-۲۲-۴- باز خور ۴۲
۲-۲۲-۵- برنامه ریزی تغییر ۴۲
۲-۲۲-۶- ایجاد تغییر ۴۳
۲-۲۲-۷- ارزیابی ۴۳
۲-۲۳- سیستمی برنامه های تحول سازمانی ۴۳
۲-۲۳-۱- مقاومت در برابر تغییر ۴۴
۲-۲۳-۲- رهبری و سبک رهبری ۴۴
۲-۲۳-۳- آموزش و توسعه مهارت های مشاوره ۴۶
۲-۲۳-۴- پرداخت ها ۴۷
۲-۲۳-۵- باز خور ۴۸
۲-۲۴- ماهیت تحول سازمان در رابطه با قدرت و سیاست ۴۹
۲-۲۵- آینده و تحول سازمان ۵۳
۲-۲۶- محیط متحول ۵۳
۲-۲۷- نقاط قوت بنیادی تحول سازمان ۵۴
۲-۲۸- نظریات مرتبط با تحول سازمانی ۵۵
۲-۲۸-۱- نظریه همکاری ۵۵
۲-۲۸-۲- نظریه تصمیم گیری ۵۶
۲-۲۸-۳- نظریه همسازی ۵۶
۲-۲۸-۴- نظریه سیستم ها ۵۷
۲-۲۸-۵- نظریه اقتضا ۵۷
۲-۲۹- مدیریت‌ تحول‌ نیروی‌ انسانی ۵۹
۲-۳۰- مدیریت‌ تحول‌ و توسعه ۶۱
۲-۳۱- نقش‌ مدیریت‌ در تحولات‌ استراتژیک ۶۲
فصل سوم:روش تحقیق
۳-۱- مقدمه ۶۵
۳-۲- روش تحقیق ۶۵
۳-۳- جامعه آماری ۶۵
۳-۴- روش نمونه گیری ۶۶
۳-۵- روش برآورد حجم نمونه ۶۶
۳-۶- جمع آوری داده ها ۶۶
۳-۷- ابزار اندازه گیری ۶۶
۳-۸- روایی پرسشنامه ۶۷
۳-۸-۱- پایایی ۶۷
۳-۹- روش‌های تجزیه و تحلیل داده‏ها ۶۷
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱- مقدمه ۶۹
۴-۲- بخش اول:آمار توصیفی ۶۹
۴-۳- بخش دوم:آمار استنباطی ۷۲
۴-۳-۱- بررسی فرضیات ۷۲
۴-۳-۱-۱- فرضیه اول ۷۲
۴-۳-۱-۲- فرضیه دوم ۷۳
۴-۳-۱-۳- فرضیه سوم ۷۴
۴-۳-۱-۴- فرضیه چهارم ۷۵
فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱- نتیجه گیری ۷۷
۵-۲- پیشنهادات ۷۹
۵-۲-۱- پیشنهاد پژوهشی ۷۹
۵-۳- محدودیت ها ۸۰
منابع ۸۱
پیو ست ها
پرسشنامه ۸۳

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول شماره۴-۱- گروه نمونه به تفکیک جنسیت ۶۹
جدول شماره ۴-۲- گروه نمونه به تفکیک سن ۷۰
جدول شماره ۴-۳- گروه نمونه به تفکیک تحصیلات ۷۱
جدول شماره۴-۴- بین تکنولوژی اطلاعات وتحول سازمانی ۷۲
جدول شماره ۴-۵- بین رابطه مدیریت با کارکنان سازمان وتحول سازمانی ۷۳
جدول شماره۴-۶- بین آموزش کارکنان وتحول سازمانی ۷۴
جدول شماره۴-۷- بین دانش مدیریتی وفناوری اطلاعات ۷۵

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار شماره۴-۱- گروه نمونه به تفکیک جنسیت ۶۹
نمودار شماره ۴-۲- گروه نمونه به تفکیک سن ۷۰