پایان نامه بررسی عملکرد خانواده درکنترل خشم نوجوانان دخترو پسر(۱۵-۱۸) شهرستان

پژوهش حاضر جهت بررسی عملکرد خانواده درکنترل خشم نوجوانان دخترو پسر(۱۵-۱۸) شهرستان دره شهر درسال۱۳۹۲ می‌باشد. جامعه آماری این تحقیق کلیه دانش آموزان دبیرستانهای شهرستان دره شهر در سال تحصیلی ۹۲-۹۱ می‌باشند که از این تعداد، ۱۰۰ نفر روش نمونه گیری خوشه‌ای به عنوان نمونه انتخاب شدند.
روش پژوهش بکار رفته در این پژوهش روش توصیفی- همبستگی است و به منظور جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه عملکرد خانواده بلوم و پرسشنامه خشم اسپیلبرگر (STAXL-2) استفاده شد به منظور تجزیه و تحلیل داده‌های این تحقیق از روش های آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است آمار توصیفی شامل محاسبه فراوانی و درصد و ارائه جداول و نمودار می‌باشد و روشهای آمار استنباطی شامل همبستگی و آزمون معنادار بودن تفاوت بین دو ضریب همبستگی در نمونه‌های مستقل می‌باشد.
نتایج حاکی از این است که در عملکرد خانواده بین میانگین نمرات آزمودنی‌های دختر و پسر تفاوت معنی داری دیده نشد و در کنترل خشم……….