پایان نامه بررسی رابطه شیوه های فرزند پروری ادراک شده توسط نوجوانان با مکان کنترل


فرضیه اصلی
ـ بین شیوه های فرزند پروری هرج و مرج و مکان کنترل ارتباط معنا داری وجود دارد .
فرضیه های فرعی
ـ بین شیوه های فرزند پروری هرج و مرج و مکان کنترل رابطه معنا داری وجود دارد .
ـ بین شیوه های فرزند پروری دیکتاتوری و مکان کنترل رابطه معنا داری وجود دارد .
ـ بین شیوه های فرزند پروری دموکراتیک و مکان کنترل رابطه معنا داری وجود دارد .