پایان نامه بررسی تاثیر ورزش برسلامت روان در زنان دانشجوی ورزشکار و غیرورزشکار


فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول ۱
مقدمه ۲
بیان مساله ۴
فرضیه‌های تحقیق ۵
اهداف کلی ۵
اهداف جزیی ۵
اهمیت و فایده پژوهش ۶
تعریف اصلاحات ۸
تعریف عملیاتی ۸
فصل دوم
تعاریف سلامت روان ۱۱
تاریخچه مختصری بر سلامت روان ۱۲
اصول بهداشت روان ۱۳
انجمن ملی بهداشت روانی (NIMH) ۱۵
رابطه ورزش با سلامت روان ۱۵
زنان و فعالیت بدنی ۱۷
جمعیت مسن و فعالیت بدنی ۱۸
تعاریف ورزش ۱۹
تاریخچه مختصری بر ورزش هندبال ۱۹
کاربرد ورزش هندبال در جامعه ۲۰
نظریه‌های ارائه شده درباره ورزش توسط محققان ۲۱
مکتب انسان گرایی ۲۳
مکتب رفتار گرایی ۲۳
مکتب شناخت گرایی ۲۴
ورزش از دیدگاه اسلام ۲۵
ورزش و درمان ۲۵
پیشینه مطالعاتی در جهان ۲۷
پیشینه مطالعاتی در ایران ۲۹
فصل سوم
روش تحقیق ۳۲
جامعه تحقیق ۳۲
نمونه تحقیق ۳۳
چگونگی نمونه‌برداری ۳۳
توضیح درباره نمونه‌ها ۳۴
نحوه نمره گذاری ۳۳
ابزار تحقیق ۳۴
– روایی پرسشنامه ۳۶
– اعتباری پرسشنامه ۳۷
روش آماری ۴۰
فصل چهارم
محاسبات آماری علائم جسمانی ۴۴
تفسیر و بیان نتیجه علائم جسمانی ۴۴
محاسبات آماری علائم اضطرابی و خواب ۴۸
تفسیر و بیان نتیجه علائم ضطرابی و خواب ۴۸
محاسبات آماری کارکرد اجتماعی ۵۱
تفسیر و بیان نتیجه کارکرد اجتماعی ۵۱
محاسبات و بیان افسردگی ۵۴
تفسیر و بیان نتیجه افسردگی ۵۴
محاسبات آماری سلامت عمومی ۵۶
تفسیر و بیان نتیجه سلامت عمومی ۵۶
فصل پنجم
خلاصه‌ای از فصول ۶۰
مقایسه پژوهش حاضر با پژوهشهای پیشین ۶۰
محدودیتهای پژوهش ۶۱
پیشنهادات ۶۳
منابع و مآ‎خذ
ضمیمه