پایان نامه بررسی تأثیر ناکامی در میزان پرخاشگری دانش آموزان پسر مقطع مدارس راهنمایی

فرضیه های تحقیق
۱-عوامل ناکام کننده در پسران دانش آ‎موز مدارس راهنمایی ، باعث بروز عکس العملهای پرخاشگرانه درونی می شود .
۲-عکس العمل های پرخاشگرانه پسران دانش آموز مدارس راهنمایی در جهت تسلط و بقای مانع است .