پایان نامه بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر قشربندی اجتماعی ( پایگاه اجتماعی ) در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور

اهداف تحقیق

۱ – بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر قشربندی اجتماعی ( پایگاه اجتماعی ) در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور ایلام در سال ۱۳۹۰ .
۲ – بررسی عوامل مؤثر بر تأثیر سرمایه اجتماعی بر قشربندی اجتماعی( پایگاه اجتماعی ) در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور ایلام در سال ۱۳۹۰ .

سؤالات تجقیق

۱ – میزان تأثیر سرمایه اجتماعی بر قشربندی اجتماعی( پایگاه اجتماعی ) چقدر است ؟
۲ – عوامل مؤثر بر تأثیر سرمایه اجتماعی بر قشربندی اجتماعی( پایگاه اجتماعی ) کدامند ؟

فرضیات تحقیق

۱- فرضیه : بین قشربندی اجتماعی ( پایگاه اجتماعی ) و رشته تحصیلی تفاوت معنی داری وجود دارد .
۲- فرضیه : هر چه اعتماد نهادی بیشتر باشد قشربندی اجتماعی ( پایگاه اجتماعی ) بیشتر است .
۳- فرضیه : هر چه مشارکت غیر رسمی بیشتر باشد قشربندی اجتماعی( پایگاه اجتماعی ) بیشتر است .
۴- فرضیه : هر چه آگاهی و توجه بیشتر باشد قشربندی اجتماعی( پایگاه اجتماعی ) بیشتر است .
۵- فرضیه : هر چه مشارکت رسمی بیشتر باشد قشربندی اجتماعی ( پایگاه اجتماعی ) بیشتر است .
۶- فرضیه : هر چه سرمایه اجتماعی بیشتر باشد قشربندی اجتماعی( پایگاه اجتماعی ) بیشتر است .
۷ – فرضیه : بین جنسیت و قشربندی اجتماعی ( پایگاه اجتماعی ) تفاوت معنی داری وجود دارد .
۸ – فرضیه : هر چه میزان سن بیشتر باشد قشربندی اجتماعی ( پایگاه اجتماعی ) بیشتر است .
۹ – فرضیه : هر چه اعتماد فردی بیشتر باشد قشربندی اجتماعی ( پایگاه اجتماعی ) بیشتر است .