پایان نامه استراتژی ورود به بازار جهانی

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده ۱
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱-مقدمه ۳
۱-۲-بیان مسئله : ۳
۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق ۳
۱-۴- اهداف تحقیق ۴
۱-۵-۱-اهداف کلی تحقیق : ۵
۱-۵-۲-اهداف جزئی تحقیق : ۵
۱-۵- فرضیات تحقیق ۶
فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش
۲-۱-مقدمه ۸
۲-۲- رویکردهای برخورد با بازارهای خارجی ۸
۲-۳-انواع شیوه های ورود به بازارهای خارجی: ۱۰
۲-۳-۱- نقاط مرجع استراتژیک و استراتژی های ورود به بازار های بین المللی ۱۰
۲-۴-کانون توجه یا جهت گیری مدیریت ۱۲
۲-۵- مالکیت و کنترل ۱۴
۲-۶- عوامل موثر در شکل گیری استراتژی بازاریابی ۱۶
۲-۷- شرایط ورود شرکت ها به بازار بین المللی ۱۶
۲-۷-۱- علل ورود شر کت ها به با زار بین المللی ۱۷
۲-۸- چرا صا درات ؟ ۲۰
۲-۹- موانع صا درات ۲۱
۲-۹-۱- تعرفه ۲۱
۲-۹-۲- موانع غیرتعرفه ای ۲۲
۲-۱۰- صا درات مستقیم ۲۶
۲-۱۱- فرانشیز ۲۶
۲-۱۲- قرار داد مدیریت ۲۸
۲-۱۳- تولید در خارج از کشور ۲۹
۲-۱۳-۱- تولید قراردادی ۳۰
۲-۱۳-۲- حق الامتیاز ۳۱
۲-۱۳-۳- مونتاژ ۳۴
۲-۱۴- سرمایه گذاری بر اساس مالکیت ۳۵
۲-۱۴-۱- ساخت یک شرکت جدید ۳۵
۲-۱۴-۲- دلاییل مالکیت کا مل یک شرکت تولیدی در خارج ۳۶
۲-۱۵- استراتژی خروج ۳۷
فصل سوم: روش تحقیق
۳-۱-روش تحقیق ۴۰
۳-۲-روش اجرای تحقیق ۴۰
۳-۳-جامعه آماری ۴۰
۳-۴-روش نمونه گیری ۴۰
۳-۵-روش برآورد حجم نمونه ۴۱
۳-۶-جمع آوری داده ها ۴۱
۳-۷-ابزار گردآوری داده‌ها ۴۱
۳-۸-روایی پرسشنامه ۴۱
۳-۹-روش‌های تجزیه و تحلیل داده‏ها ۴۱
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱-مقدمه ۴۲
۴-۲-بررسی فرضیات پژوهش ۴۲
۴-۲-بررسی فرضیات پژوهش ۷۰
۴-۲-۱-فرضیه اول : ۷۰
۴-۲-۲- فرضیه دوم : ۷۱
۴-۲-۳- فرضیه سوم : ۷۲
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
۵-۱- بحث ونتیجه گیری ۷۳
۵-۲- پیشنهادات ۷۳
۵-۳- محدودیت ها ۷۳
۵-۲- پیشنهادات ۷۶
۵-۳- محدودیت ها ۷۷
ضمائم

منابع فارسی ۷۹
الف:کتاب ۷۹
ب:اینترنت ۸۰
منابع لاتین ۸۱
پیوست ها
پرسشنامه ۸۳

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول شماره۲-۱- رویکردهای متفاوت برخورد با بازارهای خارجی ۹
جدول شماره۴-۱-گروه نمونه به تفکیک مدرک تحصیلی ۴۳
جدول شماره۴-۲-گروه نمونه به تفکیک سابقه کار ۴۴
جدول شماره۴-۳-گروه نمونه به تفکیک سن ۴۶
جدول شماره۴-۴- آشنایی با فرهنگ کشورها چقدر در موفقیت ورود به بازار جهانی ۴۷
جدول شماره۴-۵- آشنایی با سلایق ملل مختلف تا چه حد بر ورود کالا و خدمات ۴۹
جدول شماره۴-۶- نیروی کار متناسب با فعالیت های بین المللی چقدر در موفقیت صنایع ۵۰
جدول شماره۴-۷-نیروی کاری فنی در سطح جهانی تا چه حد در ورود به بازار جهانی ۵۱
جدول شماره۴-۸-وجود قوانین وضع شده برای توسعه فعالیتهای صادراتی ۵۲
جدول شماره۴-۹-باز گذاشتن ورود کالا ها از کشورهای دیگر چقدر در ورود به بازار ۵۳
جدول شماره۴-۱۰-افزایش نرخ تعرفه های کالا های وارداتی چقدر ۵۴
جدول شماره۴-۱۱-قابل رقابت بودن محصولات داخلی چقدر در ورود به بازار ۵۵
جدول شماره۴-۱۲-داشتن نمایندگی فروش در خارج از کشور تا چه حد در صادرات ۵۶
جدول شماره۴-۱۳- تولید محصولات در خارج چقدر در دسترسی به بازار جهانی تاثیر دارد ۵۷
جدول شماره۴-۱۴- همکاری با تامین کنندگان مواد اولیه چقدر در موفقیت ۵۸
جدول شماره۴-۱۵- همکاری با توزیع کنندگان بازار های جهانی چقدر در ورود به بازار ۵۹
جدول شماره۴-۱۶-شناسایی مشتریان صنعت داخلی در خارج از کشور ۶۰
جدول شماره۴-۱۷-ارتباط با بنگاه های اقتصادی رقیب چقدر به توان رقابت ۶۰
جدول شماره۴-۱۸-حمایت دولت از بنگاه های اقتصادی داخلی ۶۲
جدول شماره۴-۱۹-خدمات پس از فروش در دسترس مصرف کنندگان خارجی ۶۳
جدول شماره۴-۲۰- عضویت در بنگاه های فروش بین المللی چقدر به صادرات ۶۴
جدول شماره۴-۲۱-دسترسی به شهرت و اعتبار جهانی چقدر در حضور در بازار ۶۵
جدول شماره۴-۲۲-متکی بودن به دانش فنی و عدم وابستگی به دیگران ۶۶
جدول شماره۴-۲۳-ریسک و خطر پذیری در معاملات جهانی چقدر به حضور در بازار. ۶۷
جدول شماره۴-۲۴- نقش تکمیل کنندگی در تامین کالا و خدمات جهانی ۶۸
جدول شماره۴-۲۵-ایجاد فضای رقابتی در داخل کشور و ارتقاء به سطح جهانی . ۶۹
جدول شماره۴-۲۶-آزمون کای اسکور برای بررسی عوامل موثر در ورود صنایع ۷۰

فهرست نمودار
عنوان صفحه
نمودار شماره۴-۱-گروه نمونه به تفکیک مدرک تحصیلی ۴۴
نمودارشماره۴-۲-گروه نمونه به تفکیک سابقه کار ۴۵
نمودار شماره۴-۳-گروه نمونه به تفکیک سن ۴۷
نمودار شماره۴-۴-آشنایی با فرهنگ کشورها چقدر در موفقیت ورود به بازار ۴۸
نمودار شماره۴-۵-آشنایی با سلایق ملل مختلف تا چه حد بر ورود کالا ۴۹
نمودارشماره۴-۶- نیروی کار متناسب با فعالیت های بین المللی چقدر در موفقیت ۵۰
نمودار شماره۴-۷- نیروی کاری فنی در سطح جهانی تا چه حد در ورود به بازار. ۵۱
نمودار شماره۴-۸- وجود قوانین وضع شده برای توسعه فعالیتهای صادراتی ۵۲
نمودار شماره۴-۹- باز گذاشتن ورود کالا ها از کشورهای دیگر ۵۳
نمودرا شماره۴-۱۰- افزایش نرخ تعرفه های کالا های وارداتی چقدر در تقویت صنایع ۵۴
نمودار شماره۴-۱۱-قابل رقابت بودن محصولات داخلی چقدر در ورود به بازار جهاتی ۵۵
نمودار شماره۴-۱۲-داشتن نمایندگی فروش در خارج از کشور تا چه حد در صادرات ۵۶
نمودرا شماره۴-۱۳-تولید محصولات در خارج چقدر در دسترسی به بازار ۵۷
نمودار شماره۴-۱۴- همکاری با تامین کنندگان مواد اولیه چقدر در موفقیت کسب بازار ۵۸
نمودار شماره۴-۱۵- همکاری با توزیع کنندگان بازار های جهانی چقدر در ورود به بازار ۵۹
نمودار شماره۴-۱۶-شناسایی مشتریان صنعت داخلی در خارج از کشور ۶۰
نمودار شماره۴-۱۷-ارتباط با بنگاه های اقتصادی رقیب چقدر به توان رقابت ۶۱
نمودارشماره۴-۱۸-حمایت دولت از بنگاه های اقتصادی داخلی چقدر در افزایش ۶۲
نمودار شماره۴-۱۹- خدمات پس از فروش در دسترس مصرف کنندگان خارجی ۶۳
نمودار شماره۴-۲۰-عضویت در بنگاه های فروش بین المللی چقدر به صادرات ۶۴
نمودارشماره۴-۲۱-دسترسی به شهرت و اعتبار جهانی چقدر در حضور در بازار ۶۵
نمودار شماره۴-۲۲-متکی بودن به دانش فنی و عدم وابستگی به دیگران ۶۶
نمودار شماره۴-۲۳-ریسک و خطر پذیری در معاملات جهانی چقدر به حضور در بازار . ۶۷
نمودار شماره۴-۲۴- نقش تکمیل کنندگی در تامین کالا و خدمات جهانی . ۶۸
نمودار شماره۴-۲۵- ایجاد فضای رقابتی در داخل کشور و ارتقاء به سطح جهانی . ۶۹