پایان نامه ابراز وجود و قاطعیت در بین دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار

۱-۴-۱- هدف کلی :‌
مقایسه ی میزان ابرازوجود ( قاطعیت ) بین دانشجویان دخترورزشکار و غیرورزشکار دانشگاه پیام نور واحد ……………… (سال ۱۳۸۹)) می باشد .
۱-۴-۲- هدف های ویژه :
۱ـ مقایسه ی میزان ابراز وجود (قاطعیت ) بین دانشجویان دختر ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه پیام نور-واحد ………………
۲ـ مقایسه امتناع از درخواست بین دانشجویان دختر ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه پیام نور-واحد ………………
۳ـ مقایسه بیان و ابراز محدودیت های شخصی بین دانشجویان دختر ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه پیام نور-واحد ………………
۴ـ مقایسه شروع برقراری روابط اجتماعی بین دانشجویان دختر ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه پیام نور-واحد ………………
۵ـ مقایسه ابراز احساسات مثبت بین دانشجویان دختر ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه پیام نور-واحد ………………
۶ـ مقایسه انتقاد کردن بین دانشجویان دختر ورزشکار و غیر ورزشکاردانشگاه پیام نور-واحد ………………
۷ـ مقایسه اختلاف عقیده داشتن با دیگران بین دانشجویان دختر ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه پیام نور-واحد ………………
۸ـ مقایسه ابراز وجود در موقعیت های خدماتی بین دانشجویان دختر ورزشکار و غیرورزشکار دانشگاه پیام نور-واحد ………………
۹ـ مقایسه میزان ابراز وجود در دانشجویان دختر متاهل و مجرد
۱۰-مقایسه میزان ابراز وجود در دانشجویان دختر با توجه به ترتیب تولد
۱۱- مقایسه میزان ابراز وجود در رشته های ورزشی انفرادی و گروهی