پایان نامه آتا نازی

فهرست

عنوان صفحه

مقدمه………………………………….. ۱

فصل اول

حیثیت عمومی و خصوصی جرم………………….. ۲

اثر رضایت مجنی علیه بر مسئولیت کیفری شریعت اسلامی… ۷

رضایت به قتل در حقوق اسلامی……………….. ۸

علل اختلاف فقها در اذن به قتل…………….. ۱۰

خودکشی و مسئولیت کیفری در اسلام…………… ۱۱

فصل دوم

گذشت متضرر از جرم………………………. ۱۳

اتانازی یا مر گ ترحم آمیز……………….. ۱۸

خودکشی به همراهی پزشک…………………… ۲۱

اتانازی کودکان…………………………. ۲۲

بحث قساوت و سنگدلی……………………… ۲۴

بحث عدم رضایت………………………….. ۲۵

بحث آخرین راه………………………….. ۲۵

جداسازی دوقلوهای به هم چسبیده ای که امید به زنده ماندن در آنها نیست………………………………………. ۲۶

بررسی پرونده بلاند………………………. ۳۱

مصلحت: پایان درمان……………………… ۳۲

آرزوها، احساسات و عوامل مهم…………….. ۳۴

مسئله تخصیص منابع………………………. ۳۵

مصلحت جامعه……………………………. ۳۶

تغییر و تحولات پس از قضیه آقای بلاند……….. ۳۷

تأثیر قوانین حقوق بشر مصوب ۱۹۹۸٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۳۹

فصل سوم

اتانازی در آمریکا………………………. ۴۲

قضاوت در مورد کیفیت زندگی نوزادان و کودکان… ۴۳

معیار تشخیص مصلحت کودکان………………… ۴۵

فصل چهارم

مباحث اخلاقی اتانازی…………………….. ۵۲

مباحث حقوقی……………………………. ۵۷

اتانازی از دیدگاه اسلام………………….. ۵۸

رویکرد اسلام نسبت به خودکشی و اتانازی……… ۵۹

نجات زندگی…………………………….. ۶۱

زندگی و مرگ در دستان خداست………………. ۶۱

انسان نباید نقش خداوند را ایفا کند……….. ۶۱

قداست زندگی بشر………………………… ۶۲

جنبه های اقتصادی……………………….. ۶۲

نظر علمای شیعه در مورد اتانازی…………… ۶۴

منابع ………………………………… ۶۶