هابرماس و برنامه درسی

هابرماس و برنامه درسی
اعظم جلالی، زهرا کرمی

چکیده
در این مقاله ، هدف بررسی مفاهیم زیست جهان ،عقلانیت ارتباطی و نظریه کنش ارتباطی یورگن هابرماس، و سعی در برقراری ارتباط بین این مفاهیم و آموزش و پرورش و برنامه درسی است . روش این پژوهش کیفی و از نوع تحلیلی می باشد. با استفاده از فیش برداری و درنهایت براساس تحلیل ها به پرسش های پژوهش پاسخ داده می شود.ابزارگردآوری داده ها در این پژوهش کلیه کتاب ها، مدارک، مقالات، پایگاه هاوپژوهش های در دسترس بوده که مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج بیانگر این است که این مفاهیم )زیست جهان ،عقلانیت ارتباطی و کنش ارتباطی( می توانند به عنوان یک نقطه مرجع باشند که به سازماندهی فعالیت های آموزشی و ارزیابی آنها در موقعیت کلاسی بپردازند و به عنوان وسیله ای برای رسیدن به توافق بر مسائل مهم مانند آموزش و پرورش ، از طریق گفتمان آگاهانه در حوزه های عمومی باشد.
واژگان کلیدی: زیست جهان ۱ ، عقلانیت ارتباطی ۲ ، کنش ارتباطی ۳