نگاهی روانشناختی به نقاشی کودکان

نگاهی روانشناختی به نقاشی کودکان
بی بی صدیقه ابوترابی، کارشناس حسابداری، آموزش وپرورش تربت حیدریه
سید محمود حسینی، کارشناس ارشد مشاوره و راهنمایی، آموزش وپرورش تربت حیدریه
داوود آفتابسوار، کارشناس ارشد علوم تربیتی، آموزش وپرورش تربت حیدریه
چکیده
این مقاله با عنوان نگاهی روانشناختی به نقاشی کودکان ، باهدف جلب توجه بیشتر آموزگاران گرامی به رنگ نقاشی در مدارس ،سعی در آشنایی آن ها با ویژگیهای نقاشی کودکان ، وظیفه مربی و تفسیر روانشناختی تصاویر مهم نقاشیی شیدا از یر ف کودکیان مانند )آدم ، خانه،درخت،خورشید ، ماا و حیوانات ( دارد که آموزگاران گرامی ضمن دقت و ریز بینی بیشتر به نقاشی کودکان ، می توانند بعضی از مشکلات روانی کودکان را شناسایی و ضمن همکاری با خانوادا ها و در صورت نیاز از روانشناسان ومشیاوران جهیت کمک به دانش آموزان بهرا برند.
کلید واژا: نگاهی روانشناختی، نقاشی، کودکان