نقش شناخت درمانی در درمان افسردگی با تاکید بر منابع اسلامی

نقش شناخت درمانی در درمان افسردگی با تاکید بر منابع اسلامی
داوود آفتابسوار، کارشناس ارشد علوم تربیتی، آموزش وپرورش تربت حیدریه
بی بی صدیقه ابوترابی، کارشناس حسابداری، آموزش وپرورش تربت حیدریه
سید محمود حسینی، کارشناس ارشد مشاوره و راهنمایی، آموزش وپرورش تربت حیدریه
سیدمحمد حسینی بنهنگی، کارشناس آموزش ابتدایی، آموزش و پرورش شهرستان تربت حیدریه
چکیده
آمارهای بین المللی نشان می دهد که نوعی شیوع نو گرایانه افسردگی وجود دارد. حتی افسردگی کودکان در زندگی نوین به عنوانپدیده ای ثابت ظاهر شده است،که با علائم متعددی همراه است. آرون تی بک در نتیجه پژوهش خود درباره افسردگی رویکرد درمانشناختی را ابداع کرد. مشاهدات او نشان داد که درماجویان افسرده دچار تحریفهای شناختی می باشند. به نظر او بهترین راه برای تغییر هیجانها و رفتارهای نادرست، تغییر دادن تفکرات نادرست است. در منابع اسلامی، نیز در سبب شناسی افسردگی، عوامل شناختی از اهمیت بیشتری برخوردار است. همچنین بررسی ها نشان می دهد که در درمان افسردگی، شناخت درمانی بیش ازروشهای دیگر نظیر روان دذمانی، دارو درمانی و … موثر است. بنابرایت در این مقاله مراحل شناخت درمانی در درمان افسردگی با تاکید بر منابع اسلامی بیان می شود.
کلید واژه ها: شناخت درمانی درمان افسردگی منابع اسلامی