نظریه پردازی داده بنیاد راهکاری برای تولید نظریه در علوم تربیتی و روانشناسی

ظریه پردازی داده بنیاد راهکاری برای تولید نظریه در علوم تربیتی و روانشناسی
– محمد قنبری طلب۱ بهرام جوکار ۲
-۱ دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی دانشگاه شیراز –
-۲ دانشیار گروه روانشناسی تربیتی دانشگاه شیراز –

چکیده
نظریه پرازی داده بنیاد یکی از روش های پژوهش کیفی است که در صدد تولید نظریه در جهت تبین پدیده هایی می باشد که براساس نظریه های موجود قابل تبیین نیستند بر این اساس در نظریه پردازی داده بنیاد ابتدا پژوهشگر بر اساس منطق این روش راانتخاب می کند، فرایند مورد بررسی را مشخص می نماید و نمونه برداری هدفمند، مداوم و متمرکز بر تولید نظریه را آغاز می نماید. داده های حاصل را براساس سه طبقه باز ، محوری و انتخابی کدگذاری می کند که منجر به تولید اولیه نظریه می گردد که در ادامه بعد از اعتبار سنجی آن اقدام به نگارش نظریه می نمایند
کلید واژگان: نظریه پردازی، فرآیند نظریه پردازی، روانشناسی، علوم تربیتی