نظریه لوسین لویبرول و موانع توسعه در جامعه ایران

نظریه لوسین لویبرول و موانع توسعه در جامعه ایران
احسان مدملیل ۱، فریدون اکبرزاده ۲، علی حسن پور ۳
-۱ دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی گروه علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات خوزستان، دانشگاه آزاد اسلامی،اهواز، ایران.
-۲ استادیار علوم سیاسی و عضو هیأت علمی، رشته علوم سیاسی، گروه علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات خوزستان، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.
-۳ دانشجوی دکتری علوم سیاسی، رشته علوم سیاسی، گروه علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات تهران،دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده
توسعه نیافتگی و علل و عوامل آن یکی از مهمترین مباحثی است که ذهن بسیاری از اندیشمندان و دانشمندان حوزه علم الاجتماع رابه خود اختصاص داده است. لوسین لویبرول با طرح ذهنیت اسطورهای خود به دنبال توضیی جدییدی بیرای علیل و عوامیل توسیعه نیافتگی در کشورهای جهان سوم بوده که تا امروز کمتر به آن توجه شده است. بررسی ذهنیت جوامع عقب مانده میی توانید یکیی ازموانع توسعه در این کشورها را نمایان کند. از اینرو می توان راهکارهیایی را نیید در زمینیه حیل ایین موانیع توسیعه ای تیدوین کیرد.راهکارهایی که عموما به زمان زیادی نیازمندند تا تاثیرات خود را بر ذهنیت افراد نشان دهند. نتایج پژوهش حاضر نشان میدهد که در
راه توسعه نباید بی تابی کرد و نگاهی کوتاه مدت داشت. نظریه برول با تمام نقاط قوت و ضعف یک نگاه بلند مدت بر مبنیای رویکیرد روانشناسی اجتماعی که جوانب مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را در نظر می گیرد، که می تواند ایین جوامیع توسیعه نیافته را از دور باطل توسعه نیافتگی خارج کند.
کلمات کلیدی: لوسین لوی برول، توسعه، اسطوره، جهان سوم، روانشناسی اجتماعی.