مقیا س درجه بندی اضطراب کامپیوتر

این مقیاس یک ارزیابی خودسنجی ۱۹ ماده ای بر اساس درجه بندی لیکرت برای اندازه گیری سطح اضطراب کامپیوتر است. ودارای روایی و پایایی میباشد.