مقیاس کلی شدت تیک ییل

ایم مقیاس روشی بالینی است که برای برآورد شدت علایم تیک در ابعاد مختلف (تعداد ، فراوانی ، شدت ، پیچیدگی و مداخله ) طراحی شده است . فایل در قالب pdf  است و ۴ صفحه می باشد . هنجار یابی ندارد . شیوه نمره گذاری دارد . دارای منبع مشخص و معتبر است