مقیاس چند بعدی کمال گرایی فراست

هدف این ابزار ارزیابی ابعاد مختلف کمال گرایی است.و شامل ۳۵ عبارت و ۶ مقیاس است.ودارای روش نمره گذاری و روایی و پایایی است.