مقیاس چند بعدی منبع کنترل لونسون

هدف این آزمون مشخص ساختن نوع منبع کنترل افراد بزرگسال است.واز نوع مداد -کاغذی وشامل ۳ زیر مقیاس و۲۴ عبارت است.ودارای روش نمره گذاری و روایی وپایایی میباشد.