مقیاس پذیرش اجتماعی مارلو -کراوان

هدف این آزمون سنجش میزان پذیرش اجتماعی افراد است و دارای ۳۳ عبارت که گزینه های پاسخ به آنها صحیح و غلط میباشد ودارای روش نمره گذاری وتفسیر نتایج است که از روایی وپایایی برخوردار است.