مقیاس شادکامی

هدف این آزمون اندازه گیری شادکامی است ودارای ۲۴ مقیاس است که گزینه های پاسخ به آنها بلی،خیر،نمیدانم میباشد.ودارای روایی و پایایی و شیوه نمره گذاری میباشد.