مقیاس رشد اجتماعی واینلند با نمره گذاری و جداول تبدیل نمرات

این مقیاس دارای ۱۱۷ سوال است که برای هر سنی تعدادی سوال می باشد . شیوه نمره گذاری ، جدول تبدیل نمرات به سن اجتماعی ، روش اجرای آزمون و فرمول تعیین سن اجتماعی دارد . توضیحات پرسشنامه در قالب فایل word و پرسشنامه در قالب فایل jpg می باشد . پس از خرید موفق قابلیت دانلود فوری را دارد