مقیاس خود سنجی اضطراب زانک

30,000 ریال – خرید
این آزمون دارای ۲۰ عبارت است که گزینه های پاسخ به انها هیچگاه،گهگاه،بیشتر اوقات،دایم یا تقریبا همیشه میباشد ودارای روایی وپایایی وروش نمره گذاری میباشد.