مقیاس حمایت اجتماعی ادراک شده چند بعدی

این آزمون یک ابزار ۱۲ عبارتی است که به منظور ارزیابی حمایت اجتماعی ادراک شده تهیه شده است ودارای روایی و پایایی و شیوه نمره گذاری است.