مقیاس تیک حرکتی و صوتی هاپکینز

این مقیاس  برای ثبت فراوانی شدت و مزاحمت تیک مورد استفاده قرار می گیرد . برگرفته از کتاب سنجش و درمان  نوشته کارولین اس ترجمه مهر داد  فیروز بخت انتشارات نشر واژه ۱۳۸۹ می باشد ۲ صفحه در قالب فایل jpg است .