مقیاس بخشش رنجش خاص زناشویی

هدف این ابزار ارزیابی فرایند بخشش در موقعیت زندگی زناشویی است ودارای ۱۰ عبارت وروش نمره گذاری است واز اعتبار و روایی برخوردار میباشد.