مقیاس انسجام خانوادگی

این مقیاس دارای ۲۸ سوال است که از طریق ان می توان به میزان انسجام خانوادگی پی برد ودارای روش نمره گذاری و روایی و پایایی میباشد.