مقیاس انسجام خانوادگی

30,000 ریال – خرید
این مقیاس دارای ۲۸ سوال است که از طریق ان می توان به میزان انسجام خانوادگی پی برد ودارای روش نمره گذاری و روایی و پایایی میباشد.