مقیاس اعتماد در روابط بین فردی

این آزمون دارای ۱۸ عبارت است که گزینه های پاسخ به آنها کاملا مخالفم،مخالفم،تقریبا مخالفم،نظری ندارم،تقریبا موافقم،موافقم،کاملا موافقم میباشد.