مقیاس اعتماد در روابط بین فردی برای دوست

40,000 ریال – خرید
هدف این آزمون ارزیابی میزان اعتماد افراد به همسر با دوستانشان ساخته شده است. ودارای ۱۸ عبارت وروش نمره گذاری میباشد و از اعتبار و پایایی برخوردار است.