مقیاس ارزیابی تیک حرکتی ، وسواس فکری- عملی و تیک صوتی (moves)

این پرسشنامه ۲۰ سوال دارد و در قالب فایل pdf است . یک صفحه دارد . منبع مشخص دارد اما هنجار یابی ندارد .