مقیاس ارزیابی تیک حرکتی ، وسواس فکری- عملی و تیک صوتی (moves)

10,000.00 ریال – خرید
این پرسشنامه ۲۰ سوال دارد و در قالب فایل pdf است . یک صفحه دارد . منبع مشخص دارد اما هنجار یابی ندارد .