مقیاس احساس تنهایی

این آزمون دارای ۲۰ عبارت میباشد که گزینه های پاسخ به آنها هرگز،بندرت،گاهی اوقات و اغلب میباشد ودارای روش نمره گذاری وروایی و پایایی است.