مقایسۀ عزت نفس و افسردگی کودکان مبتلا به بی اختیاری ادرار و کودکان عادی با توجه به جنسیت

مقایسۀ عزت نفس و افسردگی کودکان مبتلا به بی اختیاری ادرار وکودکان عادی با توجه به جنسیت
مجتبی مهدوی ۱
غلامرسول پلوی امیرآبادی ۲
مسلم اکبری
چکیده
هدف پژوهش پیش رو، مقایسۀ عزت نفس و افسردگی کودکان مبتلا به شب ادراری با توجه به متغیر جنسیت بود. جامعۀ پژژوهش را
تمام کودکان ۱۱ ۶ سالۀ شهرستان تهران تشکیل میدادند. برای دستیابی به این هدف ۰۸ کودک عادی و ۰۸ کودک مبتلا بژه شژب –
ادراری با استفاده از نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب شدند، و پرسشنامههای مقیاس افسردگی اضطراب تنیدگی ) DASS ( و مقیاس
عزت نفس کوپر اسمیت را تکمیل کردند. به منظور محاسبۀ میانگین و انحراف معیار از آمار توصیفی، و برای تجزیه و تحلیل دادههژا از
آمار استنباطی، شامل تحلیل کوواریانس چند متغیره یا MANCOVA استفاده شد. آزمونهای چند متغیره جهژت بررسژی نتیجژۀ
چهار آزمون چند متغیره برای معنیداری اثر هر متغیر مستقل نشانگر این بود که اثرات نوع کودک، جنسژیت و تعامژل نژوع کژودک و
جنسیت بر میزان افسردگی و عزت نفس در سطح بالایی معنیدار میباشد. نتایج مربوط به معنیداری یا عدم معنیداری کژل مژدو و
همچنین تأثیر جداگانه هر متغیر مستقل بر متغیر وابسته نیز نشانگر تأثیر معنیدار نوع کودک بژر میژزان افسژردگی و عژزت نفژس و
متغیر جنسیت بر میزان افسردگی بود. اما در خصوص تأثیر جنسیت بر میزان عزت نفژس، تفژاوتی مشژاهده نشژد. در خصژوص تژأثیر
تعاملی نوع کودک و جنسیت بر میزان افسردگی و میزان عزت نفس نیز شاهد تفاوت معنیداری بودیم. نتایج پژوهش حاضر حژاکی از
آن است که کودکانی که مبتلا به بیاختیاری ادرار هستند عزت نفس کمتری نسبت بژه کودکژان عژادی دارنژد و همچنژین بیشژتر از
کودکان عادی افسرده هستند. جنسیت در رابطه با میزان افسردگی نقش اساسی دارد، به طوری که پسران مبتلا به بی اختیژ اری ادرار
بیش از دختران مبتلا، از خود نشانگان افسردگی را نشان میدهند.
واژگان کلیدی: عزت نفس، افسردگی، بیاختیاری ادرار